Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 57 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

795

Wet van den 9den Juli 1842, Stbl. 20, zooals deze wet is gewijzigd [laatstelijk] bij de wet van 23 Februari 1918, Stbl. 124, op het notarisambt. Met aanteekeningen, de wet van 31 Maart 1847, Stbl. 21, besluiten ter uitvoering als bijlagen en alphabetisch register. 8e druk, door mr. dr. J. G. Stenfert Kroese. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm.8". [195x85]. (120 blz.). ƒ -.50

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 37.

Wet van den 30 September 1893, Stbl. 146, zooals die wet is gewijzigd [laatstelijk] bij de wet van 8 Februari 1912, Stbl. 64, houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (Merkenwet). Met aanteekeningen, ontleend aan de beraadslagingen en gewisselde stukken enz., internationale overeenkomst en besluiten ter uitvoering benevens alphabetisch register op de wet. 6e druk, door mr. dr. J. G. Stenfert Kroese. Zwolle, W. E. J. Tjeenk Willink. Sm. 8°. [195x85], (97 blz.). ƒ -.40

Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurman en Jordens. No. 47.

Zak-agendavoor gymnasia, hoogere burgeren handelsscholen. Almelo, W. Hilarius Wzn. 8°. [165x95], (300 blz.). In linn. ƒ -.80

Zonnebloem-boekjes, Apeldoorn,Uitgeversmaatschappij «De Zonnebloem». 8°.[195xl35]. 13. Bastiaanse, Frans : Een zomerdroom. Gedichten. (IV, 50 en 2 blz.). Gecart. ƒ 1.45

Atlassen en kaarten

Atlas, Geschiedkundige, van Nederland. Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie dr. A. A. Beekman, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. [50x165].

11. De republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648. Door H. Brugmans. Blad 1-2. Met tekst. [245 x 166]. (54 blz.).

In portef. ƒ 8.25 Opnieuw geplaatst wegens misstelling.

Prospectus

Mr. H. W. Groeneveld, en mej. mr. G. J. Stemberg, De invaliditeitswet. Alphen a. d. Rijn, N. Samsom.

Fondscatalogus P. van Belkum Az., Zutphen. 16°. (8 blz.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Aanbesteding. — De voorwaarden der inschrijving en het model-inschrijvingsbiljet voor de levering van papier, benoodigd voor den dienst der Algemeene landsdrukkerij

gedurende het tijdvak van 1 September tot en met 31 December 1919, liggen ter lezing op de griffiën van de onderscheidene provinciën des rijks, en zijn voor belanghebbenden kosteloos verkrijgbaar bij de directie der Algemeene handsdrukkerij.

Het model-inschrijvingsbiljet is ook kosteloos verkrijgbaar bij bovengenoemde griffiën.

De inschrijvingsbiljetten moeten, behoorlijk verzegeld, vóór 2 Augustus a.s. worden ingezonden aan de directie der Algemeene landsdrukkerij. (,Nederl. Staatscourant').

Vennootschap

Bij akte, 24 April 1919 verleden, istusschen de heeren J.Zoraer, drukker te Wageningen, C. A. Keuning, particulier, te Renkum, en K. J. Zomer, drukker, te Aalten, aangegaan eene vennootschap onder de firma Uitgevers-maatschappij Gebroeders Zomer en Keuning ten doel hebbende het uitgeven van boeken en al hetgeen verder in den uitgebreidsten zin des woords tot het uitgeversvak behoort, zoo in het binnenen buitenland. De vennootschap zal gevestigd zijn te Wageningen en is aangegaan voor den tijd van 5 jaar, ingaande 1 Mei 1919, en mitsdien eindigende 30 April 1924.

(Opnieuw geplaatst wegens misstelling in de (Nederl. Staatscourant').

Zie verder .Nbl.' no. 55, p. 758.

Blijkens akte, 25 Juni 1919 verleden, is door de heeren H. G. van Huffel, boekhandelaar, wonende te Utrecht, en W. C. J. M o o y, directeur der N.V. Maatschappij ter bevordering van wetenschappen te Bussum, wonende aldaar, aangegaan eene handelsvennootschap onder firma, welke vennootschap gevestigd is te Utrecht, onder de firma «A. J. van Huffel», en ten doel heeft het voortzetten en verder exploiteeren van den boekhandel, 1 Mei 1849 door wijlen den heer A. J. van Huffel opgericht, en sedert 1 Juli 1899 door den vennoot den heer Van Huffel voor zijne rekening gedreven en omvattende den in- en verkoop van oude en nieuwe boeken en prenten, het houdfen van boek-, prentenen kunstveilingen, en verder alle handelingen, die met een en ander verband houden in den meest uitgebreiden zin.

De vennootschap wordt geacht te zijn ingegaan 1 Mei 1919 en zal eindigen 30 April 1929.

Sluiten