Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

796

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 57

Ieder der vennooten is bevoegd voor de vennootschap te handelen en te teekenen, dë vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, alles evenwel uitsluitend voor zaken, welke vallen binnen de grenzen, door het doel der vennootschap aangewezen.

(.Nederl. Staatscourant' no. 156).

Uitgaven in voorbereiding

Ter gelegenheid van het tot stand komen van den vrede, zal door den Const. Huygens Boek- en kunsthandel, te 's-Gravenhage, een Vrede-album worden uitgegeven.

Dit album zal bevatten eene serie gravures welke betrekking hebben op de voornaamste gebeurtenissen tusschen den oorlog en den vrede, alsmede een serie gravures der industrieele wereld, zoowel op nationaal als internationaal terrein.

De Nederlandsche Boekhandel. — In

" de dezer dagen gehouden vergadering van aandeelhouders van «De Nederlandsche Boekhandel» te Antwerpen werd het dividend over 1918 bepaald op 5%. Tot administrateur werd herkozen de heer J. C. Tadema. Door de groote verlevendiging van zaken zijn de verwachtingen voor 1919 zeer gunstig.

Postpakketten voor Nederlandsch Oosten West-Indië. — De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat postpakketten voor Nederlandsch Oosten West-Indië, noch bij verzending over Engeland, noch bij verzending per zeepost, vergezeld behoeven te zijn van certificaten van oorsprong. ((Nederl. Staatscourant'),

De inbeslagneming van «De hel». —

Twee der boekhandelaren, bij wie indertijd «De hel» was in beslag genomen, waren opgeroepen zich des avonds tusschen 8 en 9 uur te vervoegen aan het politiebureau Alexanderplein, ten einde hun exemplaren terug te ontvangen.

De rechercheur, die de exemplaren in beslag had genomen, had de opdracht hen de bewuste pagina's, die aanleiding tot vervolging gaven, voor te lezen.

De eene boekhandelaar verklaarde geen tijd te hebben om de voorlezing aan te hooren en niet de loopjongen van den officier van justitie te willen zijn en hij verzocht den

rechercheur bij hem thuis te komen om het hem daar voor te lezen. De rechercheur ging hierop niet in en de boekhandelaar kon zonder zijn boeken vertrekken.

De ander heeft de voorlezing ten einde toe bijgewoond en ten slotte de onderstaande verklaring, die in het proces-verbaal werd opgenomen, geteekend, waarop hij zijn exemplaren terug ontving met de waarschuwing de boeken niet te verkoopen, te verspreiden of voor dat doel in voorraad te hebben, daar anders opnieuw proces-verbaal zou worden opgemaakt.

Af en toe zal zijn winkel worden geïnspecteerd.

De bovenbedoelde verklaring luidt als volgt:

«Ingevolge bekomen opdracht heb ik, verbalisant, op 14 Juli 1919 de pagina's 56, 57, 58, 59, 223, 225 en 225 op duidelijk hoorbare wijze voorgelezen aan , bij

wien ik bedoeld boekwerk in beslag had genomen en hem daarna dat boekwerk teruggegeven onder aanzegging, dat hij dat boek niet mag verkoopen, verspreiden of voor dat doel in voorraad mag hebben.

Na voorlezing teekent hij».

(,Het Vaderland').

De korting

Mijnheer de Redacteur,

Sta mij toe, dat ik een korte nabetrachting houd, in verband met het behandelde op de laatst gehouden Algemeene Vergadering op 10 dezer, en wel naar aanleiding der motie van den Debitantenbond. Naar huis gaande en daar nog eens over nadenkende, dacht ik zoo hoe jammer dat aan die motie niet iets is toegevoegd, inplaats van er wat af te knabbelen. En wel „zoolang de Uitgevers weigeren om het standaardrabat voor alle boeken te verhoogen tot jo°l0, zoolang is het noodzakelijk dal de j°l0 toeslag door de debltanten gehandhaafd wordt".

Dit is m.i. het hart van de kwestie. Het standaardrabat is altijd te laag geweest en nu in deze tijden zeer zeker. Eigenlijk overbodig te zeggen dat de exploitatiekosten van den debitant enorm zijn gestegen. Salarissen, personeel, huur, vuur, licht, belastingen, enz., enz.

En nu kome men niet met de bewering, de Uitgevers hebben de boeken weer belangrijk verhoogd, ja, dat is ten deele waar,

Sluiten