Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 57

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

t99

ADVERTENTIËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.— per 3 maanden. Voor het buitenland, bfl vooruitbetaling: / 9.30 per halij isr. Atzonderl. nrs. 20 cent Bewjjsnrs. 15 cent. — —

Alphabetiscbe Lijst vsn boeken, tijdschriften em,, mtt titelregister, (uitgave van de Vereeniging): per laat (12 nrs.) ƒ 1.75; atzonderl. nrs. 15 cent. — — — —

Ondergeteekende betuigt bij deze zijn hartelijken dank voor de talrijke bewijzen van vriendschap en belangstelling ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum ontvangen.

H. K. VAN HALTEREN

WlLDERVANK, Juli 1919 2517

A. VAN DER VEEN, te Haarlem, bericht dat zijn zaak in liquidatie is en verzoekt keerend opgaaf van hetgeen nog verschuldigd is, waarna alles bij accoord-bevinding direct overgemaakt wordt. Verzoeke gedane orders te annuleeren en verder geen tijdschriften meer te zenden. 2509

Opheffing Zaak

Ondergeteekende verzoekt Staking van Commissiegoed-zendingen. Het

in 1919ontvangene wordt binnenk. teruggezonden.

Voor meestbiedende te koop: fraai ingebonden jaargangen Nieuwsblad 1910/1917; IdemidemBoekenlijsten 1910/ 1917; Brinkm. lijsten 1911/M5.

Helder A. W. M1CHELS

2493

Gevraagd een

Aankomend Bediende of Juffrouw

Brieven met opg. v. referenties en gevr. salaris a/d. Boekhandel P. F. C. ROELSE, te IJmuiden. 2526

MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN

INSCHRIJVING

VOOR DE LEVERING VAN

PAPIER

benoodigd voor den dienst der Algemeene Landsdrukkerij, gedurende het tijdvak van 1 September tot en met 31 December 1919

De voorwaarden der inschrijving en het modelinschrijvingsbiljet liggen ter lezing op de griffiën van de onderscheidene provinciën des Rijks, en zijn voor belanghebbenden kosteloos verkrijgbaar bij de directie der Algemeene Landsdrukkerij.

Het model-inschrijvingsbiljet is ook kosteloos verkrijgbaar bij bovengenoemde griffiën.

De inschrijvingsbiljetten moeten, behoorlijk verzegeld, vóór 2 Augustus a.s. worden ingezonden aan de directie der Algemeene Landsdrukkerij.

's-Gravenhage, 15 Juli 1919

2525

Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, HARDERS, I. s. g.

De Lange's Schoolagenda voor 't schooljaar 1919/1920

verschijnt in de 2e helft van Juli

De eenigste Agenda met DAG en DATUM!

Prijs in gewoon omslag 35 ct., in kunstleer-portefeuille met tasch en drukknop 90 ct.

tgS^ Wordt in verscheidene programma's van H. B. Scholen beslist voorgeschreven of aanbevolen.

Veendam 2501 M. D. DE LANGE

Sluiten