Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 57

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

80!

DE NEDERLANDSCHE BOEKHANDEL KAN HELPEN

een sympathiek werk te doen. H.M. de Koningin, begaan met het lot der nagelaten betrekkingen van de gedurende den oorlog omgekomen visschers uit Scheveningen, Katwijk en Noordwijk, bestemde vier door H.M. aan het strand te Scheveningen en Katwijk gemaakte teekeningen om in briefkaart-vorm gereproduceerd ten bate dezer noodlijdenden te worden verkocht.

Zij droeg de NEDERLANDSCHE ROTOGRAVURE MIJ., te Leiden, de vervaardiging en het in den handel brengen dezer kaarten op.

De prijs per kaart is ƒ 0.15 met 25% korting. Zij worden niet in commissie gezonden.

Het publiek zal deze „Koninginnekaarten" gaarne koopen en om het bezit ervan èn om het sympathieke doel.

Zorgt dus, dat Gij ze in voorraad hebt. Zendt ons p.o. Uwe bestellingen. 2518

NED. ROTOGRAVURE MIJ., LEIDEN

Verschenen bij Js. BOOTSMA, te 's-Gravenhage:

„VEILING EN TUINBOUW"

Off. Orgaan van de Ver. van Directeuren-Veilingmeesters

Verschijnt den lsten en 15en der maand. - Prijs per jaar Zl.50

2527

N.V. HUBERT DE GROOT S KANTOORBOEKENFABRIEK EN BOEKDRUKKERIJ ■ LEEUWARDEN

Kantoorboeken Losbladige boeken „Frisia" Kaart- en opbergsysteem

Drukwerken

2500

GEBR. F. EN W. BOELENS, HAARLEM

WEER ONTVANGEN Leitz Ordners, kwarto, 7 cM. en 8 cM., per stuk

85 ct., 12 st. a 80 ct., per 100 a 77i/2 ct. Leitz Ordners, folio, 8 cM., per stuk 90 ct., 12 st.

85 ct., per 100 a 82V2 ct. 2514

Bediende gevraagd

In een Kantoorboekhandel te Rotterdam, wordt voor spoedige indiensttreding een Bediende gevraagd.

Brieven met opgave van verlangd salaris en vorige betrekking onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2521

JONGMENSCH,21jr.,3kl.

d. 5 j. H. B. S. doorloopen, eenigen tijd i. d. Boekhandel

werkzaam, zoekt een hem passende betrekking.

Br. onder het Nr. dezer Adv. a. h. Bureau v. d. Blad. 2505

Een Uitgeversfirmazoekt een goed ingerichte drukkerij, in het bezit van de Hollandsche Mediaeval in voldoende sterkte, waar met zorg gezet en gedrukt wordt.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2524

UITGEVERS

Wilt gij op doeltreffende wijze Uwe Uitgaven onder de aandacht brengen van het ontwikkelde VLAAMSCHE VOLK, adverteert dan in

„ONS VADERLAND"

te Brussel. Meest verspreide dagblad onder de intellectueelen van geheel Vlaamsch België. 2516

Vraagt tarief voor contracten bij

„LIBERTAS", Kiekenmarkt 45, Brussel

Publiciteitsbureau van O. V. voor Nederland

Recensie-boeken voor O. V. per Bestelhuis aan ons adres.

Sluiten