Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8uö

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 58

In aansluiting op de annonce in het nr. van 9 Mei 1.1. verzoek ik nogmaals aan hen die iets te vorderen hebben van den Boekhandel van wijlen mijn vader, den Heer J. M. ROOS VAN DEN BERG (Van Gogh's Boekhandel, thans in liquidatie) en die tot heden verzuimden hunne vordering in te dienen, vóór 1 Aug. hunne rekeningen in te zenden aan onderstaand adres. Na accoordbevinding zend ik ze terstond door aan de H.H. Notarissen Stumphius&Van der Ploeg, Honthorststr. 18, alhier. - Van nog niet betaalde tijdschriften berekene men alléén het le kwartaal; de overige kwartalen zijn v. rek. van de fa. Dupont, Keizersgracht 516.

J. M. ROOS VAN DEN 2555 BERG Jr.

Amsterdam, Keizergr. 409

N.V. STOKKINK'S ELECTRISCHE BOEKBINDERIJ AMSTERDAM

Wegens jaarlijksche vacantie van het personeel zijn de KANTOREN en WERKPLAATSEN gesloten vanaf 2 tot en met 6 Augustus 1919.

2548 DE DIRECTIE

Wegens vacantie zal ons KANTOOR en MAGAZIJN van 5 tot 12 Augustus gesloten zijn.

N.V. UITGEVERS-MIJ. VAN LOGHUM SLA2544 TERÜS & VISSER

Arnhem, 16 Juli 1919

MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN

INSCHRIJVING

VOOR DE LEVERING VAN

PAPIER

benoodigd voor den dienst der Algemeene Landsdrukkerij, gedurende het tijdvak van 1 September tot en met 31 December 1919

De voorwaarden der inschrijving en het modelinschrijvingsbiljet liggen ter lezing op de griffiën van de onderscheidene provinciën des Rijks, en zijn voor belanghebbenden kosteloos verkrijgbaar bij de directie der Algemeene Landsdrukkerij.

Het model-inschrijvingsbiljet is ook kosteloos verkrijgbaar bij bovengenoemde griffiën.

De inschrijvingsbiljetten moeten, behoorlijk verzegeld, vóór 2 Augustus a.s. worden ingezonden aan de directie der Algemeene Landsdrukkerij.

Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, HARDERS, l.s.g.

's-Gravenhage, 15 Juli 1919

2530

VACANTIE 1919

Wij deelen U mede, dat de Fabriek en het Kantoor, wegens vacantie van het personeel, van 5 tot 11 Augustus gesloten zullen zijn

FIRMA WÖHRMANN & ZONEN ZUTPHEN 2539

Sluiten