Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 58 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

811

nnncrptirlf» TerilffVrflaP Burgersdijk & Niermans, Leid. Alex. M. J.PoMPE/s-Hertogenb.

Ullll£CiIuc iciuSviaa£ *De Amsterdammer. Weekbl. 1915. *Visser, Rioleering. Geb.

der niet geplaatste COm- 'Capelle, Electriciteit. Geb.

ö r ... „ . i j 'Timmermans.Schem.d.dood.Geb.

miSSie-eXX. van: J. H. de Bussv, Amsterdam. «Mazetti, Stepli.Schwertner.IUng

n . j Klapper op Veth, Java. (1884). *Meyer W., Ned. staatswetten. G.

COI1EN, De Landarbeiders- .*Simons,Bekn.handl.W.v.strafv.G.

«/At Ptl hnri» Inonaccinn M. Dijkhoffz, 's-Gravenhage. *Polenaar, Procesrecht. Geb.

WCI Cll lldre IOCpaSSing »De Coster, Tijl Uilenspiegel. Geb. *Molengraaff, Leiddr. handelsr. G.

r\a qvv ,1,^11.„ 1 a *Simons, Leerb. Ned.strafrecht.G.

De exx. welke op l AugUS- *Deroodegrondwet.Geb.ed.Belinf.

tUS a.S. niet in ons bezit J- H- Donner, Rotterdam. "v.Hasselt, Staatsr. engrondw. G.

zijn worden voor rekening Goudsmit, t. K,, Man e. vr. G. Nw. »De Ségur, Napoleon. 1812-1912G.

geboekt. P. Harte, Bergen op Zoom. S. Gouda Quint, Arnhem. '

NUTS-UITGEVERIJ *Conscience Leeuw v. Vlaand.Geb. g^:^^-^-^2"*"^ ,604-

ZALT-BOMMEL 2553 ,,, , t . Idem Ampliat. van 1708 en H42.

W. ten Have, Amsterdam. Racer, Overijss. gedenkst. Diepenh., Voorl. o. ecoq. I, II, III. Landr. Overijss. van Wïnhoff.1559.

..... . , Idem ed. Chalmot. 1182.

Aanbieding gevraagd onder j R Haverman jr Amsterd. Landr. Overijss. 1630.

het Nr dezer Advert. (ZOO »S1. d. Bruyne, Chr. soc! studiën, e. Ampl. ed. H24.

mogelijk gebonden), van: Christend. en sociologie.G.L.dr. Rechten en gen. Deventer. 1642.

Louwerse, Jonge vagebon- ■ Afb.'tVerb.d.edel.teBruss.c.1566.

den; Andrlessen, Lotwisse- Hfctor's Bofkh Rotterdun AfbJnn.kast.Namend.d.stadh.1695

ling'en troon; ld'., De kin- Ehren™M^^ Afb. Bijeenk, d. edel, t. St. Truyen.

deren v/d. Hugenoot; Henty, Fa G J Reits Groningen

Nooit overgeven; ld., Voor W. J. van Hengel, Rotterdam. Colyn, Het'taylorstelsel"'

den tempel; ld., Lotgev. V. »Ten Bosch, Viertaligtechn.wrdnb.

2 Transv. jongens; ld., Als "Ootmar, Wonderen bijenvolk. G. B. C. Rozenbeek Hzn., Hilvers.

nihilist n. Siberië; ld., Rood- "Japikse, Strijd t. verbr.coöperatie. Tagore, Brief v. d. koning. I. of g.

huiden en grensbewoners;

ld., Cowboy's en goudz.; Hijman,ST.kroeze&v.d.Z.,Arnh. Scheltema & Holkema Amst.

Marryat, Schipbreukeling: 'Cervantes, Don Quich. Voll. uitg. Knop; Handelstechniek. Kplt.

Visser boor dj branding ^rSSS •Pou^rfRe^belchrfz.^oii

Bertrand, In dienst V. d. ^aint bimon, Mémoires complets «Arntzenius Phvs culture

kroonprins; Alcock.Konings- sur 'e Slecle de Loms Xlv- ^""l^lJ^J^^

kinderen; ld., Als schapen ~ W. A. van Setten, Rotterdam,

ter slachting- ld In 'sko- R A- Karsdorp, Amsterdam. *Dickens,Werken.Gr.4°.ed.Coh.G.

ningsdienstfïd.,Gevangenen *Oosthoek's Geïll. encyclopaedie. ——

om des geloofswil; ld.. Ver- ~2 «i\spm,t' r ^ * r u

hriiVplrl Pn tnrh nvprwnnnpn • F*- B. de Kler, Le den. *Zoetmulder, Geruineerden. Geb.

Id T.n d n FiiS- M ' 2 ex" De Kroniek ™ 3 Mei >896- *Zoetmulder' VerI' J' Mennings. G.

ia., Aan oen tupnraat, ia., Globus. Jaargang 1904.

Dr. Adnaan; ld., Niet V. Querido, Oude waereld. Ing. J. M. Stap, Haarlem.

kroon 01 scepter; ld., Toen v.Dedem, Charters en bescheiden.

Beza sliep; Kramer, Avon- F r KnVKK R_v.n|,,„

turen; ld!, 13 jaar krijgsge- Lieders'chatz ' g W.P.v.SrocKUM&ZN./s-Grav.

vangen; V. d. FHer, Uit Hilty, Geluk.' «Hagenbeek, Dieren en menschen.

Oranje's verleden. 2552 Staring's Almanak. «Winkler Prins, Encyclop. 3e dr.

Brennan, The tech. of E. P. Van Stockum's Antiq.,'s-Grav.

Hertog, Practische schaaklessen.

Gevraagde en Aangeboden H. A. Kramers & Zoon, Rott. De wonderen der techniek. Geb.

Boeken Levende natuur. 1915-'18.

. , , ... , *Barbusse, Het licht. Geb. W. S. Terpstra, Steenwijk.

Voor leden per regel 10 ets., »Barbusse, Het vuur. Geb. *Barbusse, De hel. Ing. en geb.

voor met-leden 20 ets., bij voor- ' ! -

uitbetaling m bons te voldoen. i i vpfn Am^tprdam

Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—. Martinus Nijhoff, 's-Gravenh. | Arf iónpetie Geh'

De titels worden zonder ver- Koolemans B„ Milit. recht. ^aTmenlvIv^weewetSid™ G

hooging van kosten metfirmanaam Salomons, Verhalen Hindoes. Carmen Sylva.T wee werelden^,

geplaatst. Muller, Maison Holland. 1891. \r„„„„„„,„ o r,

S Een « voor den titel beteekenf. Boeles, Friesl. hoogesch. 2 dln. .n^f ?X™„&Cr;hRott

aanbieding per post. Rousseau, Lettres. p.Bosscha.1858. n?\fo.pv°. a 9eb- .

gperposi. Geneesk. tijdschr.N.-Ind.l906-'19. Vondel, Dichtw. d. A.Tlujm. 12 d.

Gevraagd: Whistler.Demorbopuer.angl.1645 n ... ,-, ,, , .

D Collart, Jubeljaar Soc. Jesu 1640. „ «■ W-?-DE YRIE,!' £'"^"",1

H. J den Boer, Baarn Becht, HandelsomzetVer. Neder!. Buffon,Hist.naturelIe.Parn49-89,

J.Luycken,Jezuse.d.ziel. 1.ofgeb. Brinkman's Catal. 1901-'10. 37 dln' Led- 4°-

Aboven, Passagiers Rembr. Ing. BibHa sacra_ 7 dln.

— . t Aangeboden :

C. Boonacker, Amsterdam. p, Noordhoff, Groningen. H. H. Kok Bzn., Zwolle.

°ante, 3 dln,, d. Rensburg.. *M.daCosta,Geslachtsziekten.Geb. 6 pltn. bij Illustration 3983. Mstb.

Sluiten