Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

822

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 59

Technische Boekhandel

G. VAN HERWIJNEN, te Dordrecht, bericht hiermede, dat alle schooluitgaven vanaf 21 Juli worden berekend met 20 % toeslag. 2591

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN

a contant 2570

Teruggevraagd

vóór 29 Juli t e r r u i 1 i n g

voor den nieuwen druk:

Dr. J. SCHÜNGEL, Natuurkundige Vraagstukken. Derde Deel. Over Licht. Zesde druk tevens

Dr. SchüngePs Handleiding bij het Onderwijs in de Natuurkunde.

Verk. uitgave. Eerste deel;

ter ruiling voor een nieuwen druk, die spoedig zal ter perse gaan. 2587

FIRMA ROBIJNS & CO. 's-Hertogenbosch

YMKER en VELDHUYSEN English for Children eerste stukje

en

derde stukje

worden herdrukt. Tot uiter¬

lijk 9 Aug. worden ex. van

resp. den zeventienden en

achtsten druk ter ruiling

ingewacht. 2581

DE GEBR. VAN CLEEF

TERUGVRAAG

R. BOS, Buiten Nederland,

12e, herz. druk. ƒ0.40.

C. GRONDHOUD en P.

ROORDA, Engelsch Leesboek, Deel I, 16e druk. ƒ0.85, geb. ƒ 1.15.

B. LAARMAN, Toestanden en Gebeurtenissen, le deeltje. 12e geïll. druk. ƒ 0.40.

G. LEFFERTSTRA, Leesboek v. Gymn. Middelb. en Voortgez. L.O. 2e

deel. ƒ 1.90, geb. ƒ 2.40 A. TH EU RIET, Contes Choisis. 5e édition. ƒ0.75, geb. ƒ1.-. P. WIJ DEN ES, Meetkunde voor M.U.L.0.1 e stukje, Met gradenboog en driehoek. 4e druk, gebonden ƒ 0.80. P. WIJDENES, Algebraïsche Vraagstukken voor H.B.S.met5j.c.en Gymnasia. Deel I, 2e druk, gebonden ƒ1.40.

P. WIJDENES en Dr. D. DE LANGE.Vlakke Meetkunde, le deel. Met gradenboog. 3e, onveranderde druk. Qecart. ƒ1.40.

Van bovenstaande uitgaven zijn herdrukken ter perse. Exemplaren ter ruiling worden per omgaande Couvert Bestelhuis terugverwacht. 2601

N.V.ERVENP.NOORDHOFF'S B0EKH. EN UITG.-ZAAK

Groningen, 25 Juli 1919

iiiP

RgTOKKJNKB3

L DIT MERK J WAARBOU&T GOEDE UITVOERING

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL 256S werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post.

Gevraagd :

K. ter Burg, Alkmaar. *Brugmans, K., Alg. geschiedenis.

J. Cikot, 's-Gravenhage. Wilky Collins, Werken. Kplt. Geb. Sue, De wandelende jood. Geb. Macaalay, Gesch.v.Engeland.4d.G.

Dekker & v. d. Veqt, Utrecht. *v. Deyssel, Frank Rozelaar. Geb.

Sluiten