Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 60

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

827

Werken, uitgegeven door het Historisch genootschap (gevestigd te Utrecht). Ille serie. Amsterdam, Johannes Müller. 8°. [225x14].

41. De twee reizen van Cosimo de' Medici prins van Toscane door de Nederlanden (1657-1669). Journalen en documenten. Uitgegeven door dr. G. J. Hoogewerff. (LXXII, 448 blz., m. e. portr.). / 6.—

Muziek

Moolenaar, Frieso: Harmoniumschool voor eerstbeginnenden en meergevorderden met paedagogische aanteekeningen voor zelfonderricht. Amsterdam, Seyffardt's Muziekhandel. Fol. [31x23].

I. (29 blz.). / 1-10

II. (26. . » 1-10 Hl. (35 » » 110

Atlassen en kaarten

Plattegrond van Groningen. Schaal 1 :7500. Naar officieele bronnen bewerkt door G. Heeringa. 8e druk. Groningen, Scholtens & Zoon. [615x47]. ƒ1 —

Prospectus

Tekst der wet tot regeling van het lager onderwijs, zooals die luidt na de daarin bij de wijzigingswet van Juli 1919 aangebrachte veranderingen. Alphen aan den Rijn, N. Samsom.

Ds. W. F. A. Winckel, Leven en arbeid van dr. A. Kuyper. Amsterdam, W. ten Have.

Haverman's Moderne tooneel-bibliotheek. Recensie-wedstrijd. Naarden, Haverman's Moderne tooneel-bibliotheek.

Inteekenlijst

Ds. W. F. A. Winckel, Leven en arbeid van dr. A. Kuyper. Amsterdam, W. ten Have.

Overgegane fondsartikelen

Belinfante, Ary: Muziekgeschiedenis. Leiddraad bij het onderwijs. Dl. I. Amsterdam, H. C. Delsman. - Amsterdam, Seyffardt's Muziekhandel.

Maximnoff: Als de koning komt.'s-Gravenhage, G. A. Kottmann. - Naarden, Haverman's Moderne tooneel-bibliotheek.

Maximnoff: Haar eerste vlam. 's-Gravenhage, G. A. Kottmann. - Naarden, Haverman's Moderne tooneel-bibliotheek.

Fondscatalogus

Buurman & de Kier, Leiden. 1919.8°. (8blz.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINQEN Vennootschap

Blijkens onderhandsche akte, dd. 25 April 1919, is ontbonden de tusschen de heeren A. Cenijn, te Utrecht, H. W. D. van Strien, te Baarn, en W. A. C. van S trien, te Baarn, bestaan hebbende handelsvennootschap onder de firma Cenij n en Van Strien, gevestigd te Utrecht.

De heer W. A. C. van Strien zal de vennootschappelijke zaken vereffenen.

(,Nederl. Staatscourant' no. 162).

De kartonnen banden. — Noodgedwongen hebben de uitgevers papieren banden gebracht, die door den boekhandel zoowel als publiek werden aanvaard. Dat het publiek accepteerde, kon niemand verwonderen, immers publiek kende de nadeelen niet en was niet bedacht op dezen ersatz, merkte hem nauwelijks op. Nu heeft het publiek echter ondervinding opgedaan, en kent alle bezwaren en nadeelen aan papieren banden verbonden. Zelfs al zou het «nood breekt wetten» nog mogen gelden, men zou ^ich toch afkeerig toonen van den papieren baud en liever het boek ingenaaid nemen, wat zooveel goedkooper is, of «iets anders», aangezien een ingenaaid boek zich niet tot geschenk leent.

r>Q moo=tP nito-evers hebben begrepen, dat

nu linnen weer te krijgen is, de papieren banden uit den booze zijn; er zijn er helaas ook enkelen die - zoolang de boekhandel het slikt - de kartonnen brengen zullen.

Het is dus van 't grootste belang, dat de boekhandelaar zich beslist uitspreekt dat elke debitant beslist weigert bij aanbieding een boek te koopen, dat in een papieren band gestopt werd. Dit is noodzakelijk, niet alleen omdat't snelle beschadigen dier banden een groot verlies voor den debitant ten gevolge heeft, maar bovenal wijl het boek niet in discrediet mag komen door ondeugdelijke verzorging. Deze absolute weigering is dus slechts schijnbaar tegen de uitgevers gericht, immers hun werkelijk belang wordt door de algemeene toepassing van die weigering slechts gebaat.

Zelfs zouden de uitgevers goed doen te overwegen, in hoeverre de ruiling tegen linnenband mogelijk is, nu de boeken toch in prijs verhoogd worden. Een kleine schade

Sluiten