Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 60

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

829

Ter Secretarie van ENSCHEDE (Afd. Bouwzaken, enz.) liggen voor belanghebbenden ter inzage de voorwaarden, waarnaar zal worden

AANBESTEED:

de levering van bureaubehoeften, leermiddelen en schoolbehoeften en van het benoodigJ bindwerk over het 2e halfjaar 1919.

Een opgave van het te leveren materiaal en het te verrichten bindwerk wordt op aanvrage ter Secretarie v. voornoemde afdeeling gratis verstrekt.

Op zegel gestelde inschrijvingsbiljetten worden ingewacht vóór den 7den Augustus 1919.

Enschede, 24 Juli 1919 Burgemeester en Wethouders voornoemd: J. WINKELS, Loco-Burgemeester C. F. KLAAR, 2607 Secretaris

JOURNALIST

Een journalist werkzaam aan een der grootste bladen aan de afdeeling Buitenland, biedt zich aan tot het schrijven van wekelijksche of twee malen 's weeks van een helder Buitenlandsch overzicht.

Br. onder het Nr. dezer Adv. aan h. Bur. v. dit Blad. 2620

Wetenschappelijk Journalist biedt zich aan tot het schrijven van wetenschappelijke artikelen in dag- of Weekblad. Brieven onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2619

In aansluiting op de advertentie in het Nr. van 8 Juli jl. verzoeken wij hun, die tot 1 Juli 1919 iets te vorderen hebben van de fa. J. C. & W. ALTORFFER, Boekh. te Middelburg, opgave te doen van het tot dien datum verschuldigde, vóór 15 Augs. a.s. Bij accoordbevinding wordt het verschuldigde per postwissel overgemaakt. 2623 J. C. & W. ALTORFFER Middelburg, 24 Juli 1919

Wegens uittreding van den eigenaar wordt een drukke, soliede

Boekhandel

ter overname aangeboden. Vooreen energiek jongmensch van goeden huize en toegerust met practische ervaring een uitnemende gelegenheid om zich een degelijke levenspositie te verschaffen. Op werkkracht en ondernemingszin zal meer gelet worden dan op kapitaalkracht. Hoewel geen vereischte, is vrijzinniggodsdienstige richtinggewenscht.

Brieven onder het Nr. dezer Advert. aan het Bur. van dit Blad. 2625

Een Jongm., eene goede hand schrijvende, uit d. mil. d. vrij, alhier tijdelijk werkz., zoekt, liefst te Amsterdam, eene betrekking op boekh.uitgeverskantoor of bureau eener courant, voor lichte adm. bezigh. Nadere inlicht, geeft gaarne W. WIELENGA, Boekh., Harderwijk. 2618

Ter overname gevraagd een

BOEKHANDEL

van niet te grooten omvang. Aanbiedingen worden ingewacht onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2604

IEMAND, P.G., middelbare leeftijd, ongehuwd, volkomen bekend met Boekhandel en Uitgeversbedrijf, ook vooral met exploitatie, administratie, correctie, enz. van Couranten en Tijdschriften, zoekt een hem passenden werkkring. Steller kent ook meer dan een uitnemend idéé voor het oprichten van nieuwe Periodieken waarvan hij eventueel mededeeling zou willen doen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2629

H.H. UITGEVERS

Ondergeteekende verzoekt toezending van schriftelijke aanbieding vanBoekwerken, met prijs en conditiën, voor te vormen Leesbibliotheek en voor den verkoop.

J. F. BRAUER, v. d. Poelstraat 68, Rotterdam. 2624

Bij mij is verschenen:

ADRESBOEK VAN HILVERSUM

28e jaar 1919 Prijs f3.50, gecart. ƒ4.— Hilversum 2617 J. HEEK

Teruggevraagd vóór 8 Augustus a.s. de commissie exempl. van:

Van Alle Tijden, oorspronkelijk onder redactie van C. G. Kaakebeen en Jan Ligthart : 2628 No. 2, Beatrijs, door C. G. Kaakebeen, 5e druk.

Groningen J. B. WOLTERS

Sluiten