Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 61

Vrijdag 1 Augustus 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het NiéuwsWad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging ter bevordering •vaa de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

De Commissie van toezicht op het Nieuwsblad bericht hiermeê, dat zij, onder goedkeuring van het Dagelijksch Bestuur der Vereeniging, besloten heeft, het Nieuwsblad niet te doen verschijnen op Dinsdag 5, 12, 19 en 26 Augustus a.s.

De Commissie van toezicht op het Nieuwsblad voor den Boekhandel Amsterdam, 28 Juli 1918

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL Voor het College van Commissarissen gelieve men zich in de maand Augustus uitsluitend te wenden tot den heer J.W. van Kampen, die den heer Paul Nijhoff als gedelegeerd Commissaris opvolgt.

D. P. HARTING Directeur Amsterdam, 28 Juli 1919

Onderstaande wijzigingen zijn aan te brengen in de naamlijst van Committenten.

Af:

Amsterdam N.V. Boekh. en Uitg.-zaak vrhn. E, v. d. Vecht. Gebr. Kuyper, Fa. J. S. de Haas. Y. Rogge.

Buitenpost

A. H. Kalis.

Enkhuizen

J. Broeksma.

's-Gravenhage E. L. E. van Dantzig

Groningen Frangois Barlinckhoff.

Haarlem

B. F. Cliteur.

Den Helder A. W. Michels.

Leiden

J. J. Sleyser.

Middelburg J. C. & W. Altorffer.

Montfoort

C. J. van den Berg.

Roosendaal M. D. van Leeuwen.

Rotterdam Fa. P. J. Simons van den Broek.

Steil

Drukkerij van het Missiehuis.

Sluiten