Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

836

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 61

Velderman, Bertha, zie: Tierie jr., J. F. Westra, E. Jac, zie: Oosterhout, Tine.

Overgegane fondsartikelen Schuré, Eduard; De goddelijke evolutie van den sfinx tot Christus. Utrecht, W. de Haan. - Amsterdam, J. Emmering.

Schuré, Eduard: De zuster-beschermengel. Utrecht, W. de Haan. - Amsterdam, J. Emmering.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN D. A. Hooyer t

De heer D. A. Hooyer, oud-chef der firma Kolff & Co., is overleden te Ede op 74-jarigen leeftijd. De crematie zal op Westerveld plaats hebben.

Vennootschap

Blijkens akte, op 11 Juli 1919 verleden, is door den heer W. A.Hinken, te Rotterdam, aan den heer C. D. Tess e 1 a ar, te Rotterdam, door wien vanaf 10 Juli 1919 de door genoemden heer Hinken onder de firma Hinken & Co., te Rotterdam, gedreven zaken tot het fabriceeren van en den handel in cartonnagewerken, alsmede de boekbinderij voor eigen rekening worden voortgezet, toestemming verleend om ten behoeve van die zaken te gebruiken en te teekenen, hetzij alleen of in vereeniging met anderen, de firma C. D. Tesselaar vrhn. Hinken & Co., alles echter buiten eenige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van genoemden heer Hinken, zijne erven of rechtverkrijgenden.

(.Nederl. Staatscourant', no. 162).

Blijkens akte, verleden 22 Juli 1919, zijn tot de te Amsterdam gevestigde vennootschap onder firma Internationale muziekhandel Heuwekemeijer & Biet, bestaande tusschen de heeren D. Heuwekemeijer, C. Biet en N. Snoeck, allen' musici te Amsterdam, toegetreden, zulks met ingang van 1 Juli 1919, de heeren Max Tak, toonkunstenaar te Amsterdam en Hartog Davids, toonkunstenaar te Rotterdam. De vennootschap zal voortaan voeren de firma: Internationale muziekhandel Heuwekemeijer & Biet, Concerten theaterbureau MaxTak & Co.

Ieder der vennooten heeft het recht door het teekenen der firma de vennootschap aan

derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Nochtans wordt tot het aangaan van verbintenissen eene som van 500 gulden te boven gaande de handteekening van twee der vennooten, voor verbintenissen de som van 1000 gulden te boven gaande de handteekening van drie der vennooten, en voor verbintenissen de som van 5000 gulden te boven gaande de handteekening van alle vijf der vennooten vereischt.

(.Nederl. Staatscourant' no. 164).

Uitgaven in voorbereiding

Bij Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-maatschappij, te Rotterdam, zijn de volgende uitgaven in voorbereiding: «Prometheus» door Carry van Bruggen; «Maskerade» door Jo van Ammers Küller; «Xerxes, of de hoogmoed» door Louis Couperus; «Uit het leven van een denkende vrouw» door Justine Abbing; «Deroodebende» doorSvenFleuron; «Uno en Wouter» door Ida Heijermans; «De kaperkapitein» doorKarl May; «Zuiger-stoomwerktuigen» door prof. G. Brouwer; «Leerboek der electrotechniek» door ir. J. R. G. Isbrücker en ir. R. Drücker.

Boeken-zwendel

Om eens een aardig idee te geven hoe er nu nog gezwendeld wordt met boeken, veroorloof ik mij hierbij eene advertentie aan de kaak te stellen, welke ruim 8 dagen geleden voorkwam in de Nieuwe Rott. Courant. Ik zond een kort bericht hierover aan de Redactie van genoemd blad, maar men weigerde zulks op te nemen, omdat het betrof eene advertentie in haar dagblad, waarover niet gepolemiseerd mocht worden. Onder het opschrift: Oorlogs Curiosa (sic) wordt te koop aangeboden aan: «The Right man in the right place» (!) het bekende album uitgegeven door de firma Krupp, ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan in 1912. Die album is waard in eene veiling circa ƒ 20—ƒ 30, of wellicht iets meer, als er concurrentie is, maar men verkoopt het ook dikwijls niet. De prijs dien men vraagt is: ƒ 25000, zegge vijf en twintig duizend gulden Het is ongeloofelijk, maar het staat er duidelijk. Zooals de ingewijden wel weten, en vooral in Rotterdam, zijn er verscheidene O. W. menschen duchtig «ingezeept» met boeken (vooral oude) en prenten, maar zoo'n sterke poging daartoe is mij nog

Sluiten