Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

838

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL No. 1919. 61

ADVERTENTIËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: f 4.— per 3 maanden. Alphabetiscbs Lrjst van boeken, tijdschriften enz., m«t Vuor het buitenland, bij vooruitbetaling: ƒ 9.30 per half- titelregister, (uitgave van de Vereeniging): per Ja» jiar. Afzonder!, nrs. 20 cent Bewijsnrs. 15 cent. — — (12 nrs.) ƒ 1.75; afzonder!, nrs. 15 cent. — — — —

ZUID-AFRïKA

J. H. DE BUSSY

HOOFDKANTOOR: AMSTERDAM - ROKIN 60-62

FILIALEN: 2633 KAAPSTAD, PRETORIA

zal gaarne van NIEUWE UITGAVEN, die zich in 't bijzonder leenen voor exploitatie in Zuid-Afrika.TIJDIG

in kennis gesteld worden.

Firma S. ROEDER, Stahlfeder- und Federhalterfabrik, Berlin, heeft de eer te berichten, dat zij de alleenvertegenwoordiging voor Nederland en de Nederlandsche Koloniën heeft opgedragen aan den Heer F. GALLAS, te Amsterdam. 2667

L.S.

Ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat hij de alleenvertegenwoordiging v. Nederland en de Nederlandsche Koloniën op zich heeft genomen van de firma S. ROEDER, Stahlfeder- und Federhalterfabrik, Berlin, fabrikanten der bekende Bremer Börsen Feder. Levering geschiedt af fabriek. Hoogachtend

F. GALLAS Kantoor Singel 160

Telefoon Centrum 2468

H.H. Uitgevers

Voor op te richten Tweede Zaak wordt beleefd toezending verzocht van 2 ex. fondscatalogus onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 268i

N.V. STOKKINK'S ELECTRÏSCHE BOEKBINDERIJ AMSTERDAM

Wegens jaarlijksche vacantie van het personeel zijn de KANTOREN en WERKPLAATSEN gesloten vanaf 2 tot en met 6 Augustus 1919. 2648 DE DIRECTIE

De ondergeteekenden berichten, dat hunne Kantoren en Magazijnen wegens Zomervacantie van het personeel, van Zaterdag 9 Augustus 's middags 12 uur af tot en met Donderdag 14 Augustus zullen gesloten zijn.

A. W. BRUNA & ZOON

W. DE HAAN 2677

AGENTSCHAP N.V. MIJ. VORKINK-BANDOENG

Utrecht, Augustus 1919

Te 's-Gravenhage g ev r a a g d tegen 1 September

een Bediende

bekend met de moderne talen, zelfstandig kunnende werken.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2650

Boekhandel en UitgeversMaatschappij „Elsevier"

De Directie deelt mede, dat het dividend over het boekjaar 1918 op 7 % is vastgesteld en vanaf 4 Augustus a.s. tegen inlevering van het 39ste Dividendbewijs zal worden uitbetaald door de Twentsche Bank, te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht; met ƒ 70.— voor oude aandeelen van ƒ 1000— en ƒ 35 — voor oude aandeelen van ƒ 500.-.

Het dividend van nieuwe aandeelen bedraagt (van 1 April 1918): ƒ 52.50. 2666

Amsterdam, 29 Juli 1919

Voor direct gevraagd een

flinke Bediende

in een drukke debietzaak, nabij Amsterdam. Salaris overeen te komen.

Brieven met volledige inlichtingen onder hetNr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2669

Voor dadelijk gevraagd

IEMAND

die met behulp van een of twee bedienden de leiding der geheele administratie

van een drukke debietzaak op zich kan nemen.

Brieven met opgave van tegenwoordige betrekking en verlangd salaris onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2670

Sluiten