Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 61

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

839

DE BURGER" BOEKHANDEL

30 KEEROMSTRAAT - POSTBUS 692

KAAPSTAD 2635 zal gaarne aanbiedingen, circulaires en prospectussen ontvangen van alle uitgaven, die zich Ieenen voor

EXPLOITATIE IN ZUID-AFRIKA

DRUKKERIJ - BOEKHANDEL

Wegens stil gaan leven te koop aangeboden, op mooien stand in welvarende, vooruitgaande plaats in een der Noordelijke provinciën: Eene in volle werking zijnde flink rendeerende Stoomdrukkerij met uitgebreide cliëntèle en zeer veel vast werk, waarbij 2 maal per week verschijnende Courant, annex Boekhandel. Aanvaarding naar verkiezing Mei 1920 of eerder. Zeer geriefelijk modern gebouwd woonhuis, dat ook afzonderlijk verhuurd kan worden. Tusschenpersonen komen niet in aanmerking. 2654

Brieven onder het Nr. dezer Adv. aan h. Bureau v. dit Blad.

Binnen enkele dagen verschijnt: 2651 WAT ELK WIELRIJDER NOODZAKELIJK MOET WETEN

Inhoud : De voorschriften uit de motor- en rijwielwet en de algemeene politieverordeningen voor 's-Gravenhage, betreffende het verkeer met rijwielen, alsmede een lijst van de namen der straten en wegen in 's-Gravenhage, welke verboden zijn voor het verkeer met rijwielen. Prijs ƒ0.40 Niet in commissie ZUID-HOLLANDSCHE BOEK-

Den Haag, Wagenstraat 70 EN HANDELSDRUKKERIJ

GIREEREN IS BEZUINIGEN -

Nu het zegelrecht met 1 Augustus a.s. wordt verhoogd tot ƒ 0.10 en de kosten voor incasseeren eveneens een verhooging zullen ondergaan, is het zaak zich te bedienen van den Rijkspostcheque en Girodienst. Wij verzoeken den boekhandel dringend hiervan gebruik te maken.

Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur - Amsterdam

Postrekening 1677

De Pers over „TIMOTHEUS"

Recensent J. schrijft 19 Juli LI. in „De Getuige":

„In het nummer van 12 Juli lezen we in een der rubrieken : Het is niet waar, dat men alle boeken lezen kan en toch dezelfde blijven, die men is. Boeken werken in de ziel als gif in het lichaam.

Boeken kunnen den geheelen mensch verwoesten.

Dit is geschreven naar aanleiding van Barbusse's „De Hel".

Wie geregeld „Timotheüs" ziet en leest, blijft waarschijnlijk ook niet dezelfde. Maar hier dringt geen gif in de ziel. Gezonde, goed toebereide, smakelijke en voedzame kost wordt hier elke week opgedischt". 2672

UITGEVERS

Wilt gij op doeltreffende wijze Uwe Uitgaven onder de aandacht brengen van het ontwikkelde VLAAMSCHE VOLK, adverteert dan in

„ONS VADERLAND"

te Brussel. Meest verspreide dagblad onder de intellectueelen van geheel Vlaamsch België. 2647

Vraagt tarief voor contracten bij

„LIBERTAS", Kiekenmarkt 45, Brussel

Publlcitelts-bureau van O. V. voor Nederland

Recensie-boeken voor O. V. per Bestelhuis aan ons adres.

H.H. Uitgevers

Ondergeteekenden zijn voornemens een afdeeling Boekhandel en Kantoorboekhandel te openen in den uitgebreidsten zin des woords. 2682

Wij verzoeken H.H. Uitgevers en Grossiers ruime toezending van Catalogi, monsters en prijsopgaaf bij afname grootere kwantums.

NED. IND. IMPORT EN EXPORT-MIJ.

Den Texstraat 48, Amsterdam

BUITENZORG - BATAVIA AMBOINA (Molukken)

Medelezing gezocht van

BÖRSENBLATT

Aanb. ond. het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 2663

Sluiten