Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

844

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 61

M. F. van Piere, Eindhoven. Burg, Handb.v.d.schilder. Ing.of g.

.N. Posthumus, 's-Gravenhage. Cohen Stuart, Uit Scandinavië. Quarles v. Ufford, Herinneringen, v. Leent, Flora. 1876 en 1877. Isaachsen, Noorw. brieven. 1901. Isaachsen, Noorw.br.2ebund.1902. Isaachsen,Noorw.br.lee.2e b.l9C6. Isaachsen, Nieuwe bundel. 1904. v. Eeden, Noorderlicht. Scheltema, Noorwegen. Simons, Besproken plaatsen. Mannen e. vr. v. beteekenis. 28, 39. Robinson Crusoë, alle uitgaven. Luchtvaart, alles i. woord en beeld. Tabak, alles in woord en beeld. Swift, Gulliver's reizen, alle uitg. Münchhausen, alle uitg. Thomas Morus, alle uitg. Optica-pltn.e. oude prenten steeds. Z.-Afrik., alles.

S. Gouda Quint, Arnhem. Hartogh, Voorst, wet burg, r.vord.

B. C. Rozenbeek Hzn., Hilvers. •Br., P.,0.-N.steden.3 dln. I.H.Led. •Milligen, Ontwikk.gang d. muziek.

Schaaf's Boekh., Hilversum. Byvanck, Litt. hist. studiën. De Stijl. Afl. 1-6. 1919. Collem, Opst. liederen. Negri, Stormen.

P. Spruit, Helder. •Muller, Azië gespiegeld I. Geb.

W.P. v. Stockum &Zn., 's-Grav. Winkel, H., De mil. Willemsorde. Cool, Hooyer, Een schoone bladz.

uit Atjeh's geschiedenis. Bruinsma, De gr. misigiet v. Atjeh. Gerlach, Neerl.heldenf. i. O.-Indië. v.Rees,DeBandjermasinsche krijg, v. Rees, Wachia,Taykong en Amir. Booms,De eerste Atjehsche exped. Rochemont,Onze oorlog m. Atsjin.

J. van der Wal, Bruinisse. Smallegange, Kroniek v. Zeeland.

Aangeboden:

H. J. Dieben, Leiden. •Weid., Lady's j. Aug. 5 nrs. 30 c.

W. D. Meinema, Delft. 1-7 Pluim,Eenv.spraakk.L.dr.45°/0. 1-6 Pluim, Oef. bij id. L. dr. 45 >'/„. 1-6 Bijsterbosch, Handelsr.b.45°/0.

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

de bibliothecaris houdt zich steeds aanbevolen voor geregelde toezending van koppermaandag-kalenders, fondscatalogi, auctie-catalogi, magazijn—catalogi, veiling-catalogi van fondsartikelen en van drukkerijen, letterproeven van drukkerijen en van lettergieterijen, reglementen van vêreenigingen in den boekhandel en verslagen van volksbibliotheken, alle circulaires den boekhandel betreffende, prospectussen en proeven van bewerking van nieuwe uitgaven, winkelbiljetten, enz. gaarne zullen ook worden aanvaard die geschriften of gedrukte stukken, die op den boekhandel algemeen, handelszaken en bedrijven in 't bizonder, of uitgevers, boekhandelaren, boekdrukkers, enz. persoonlijk betrekking hebben

DE BIBLIOTHECARIS: DR. A. G. C. DE VRIES

ff. F. DE CHARRO 6 ZONEN

PAPIERGROOTHANDEL - PAPIERFABRIEK TE EERBEEK

Hoofdkantoor: 's-Gravenhage. Telefoon Haag 780 en 750 2639 \ Amsterdam, „'t Boekhuis", Heerengracht 124-128.

Bijkantoren: > Telefoon: Centrum 2181

) Rotterdam. K. Hoogstraat 36a. Telefoon: 13901.

ALLE SOORTEN PAPIER

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor

regels ƒ 0.621/?, elke regel meer 12% cent. Voor niet-leden, leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per regei

ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een bij vooruitbetaling in bons. — — — — —— —

lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijs- Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaat 's miti-

stanraer 15 cent. — — — — — — — — — — dags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen

*!iverteeren bij abonnement volgens tarief. — — — niet worden verlangd. — — — — — — — —

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Nieuwsblad voor den Boekhandel. - Bestelhuis voor den Boekhandel. - Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht. — Niet officieel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: D. A. Hooyer f - Vennootschap. - Uitgaven in voorbereiding. - Boeken-zwendel. Door J. B. J. Kerling. - Uit het buitenland. - De veiling-Huth. - Inhoud van tijdschriften. - Vragenbus. — Advertentiën.

TYP. AMST. BOBK- EN STB3HGR. V(H. ElLEBMAM HlRMS 6 CO.

Sluiten