Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

348

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 62

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN

IN MEMORI AM

D. A. Hooyer Geb. 5 Febr. 1845, overleden 28 Juli 1919

Vrijdag 1 Aug. had onder groote belangstelling de plechtige crematie plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer D. A. Hooyer, vroeger chef van de firma G. Kolff & Co., te Batavia.

In 't jaar 1866 trad D. A. Hooyer voor 't eerst bij de firma G. Kolff & Co. in dienst, na vooraf nog vier jaar werkzaam te zijn geweest bij J. C. Juta, te Kaapstad; in 1812 kreeg hij de procuratie, terwijl hij twee jaar later deelgenoot werd en in 1877 werden de zaken geheel voor eigen rekening overgenomen. In 1893 associeerde hij zich met den heer G. J. Bos, vertrok voor enkele jaren naar Europa, keerde in 1899 in Indië terug en vertrok begin 1918 (na de zaken geheel overgedragen te hebben aan de heeren G. J. Bos en O. R. A. Michelsen) voorgoed naar patria om daar eene welverdiende rust te genieten.

Onder zijn kundig beheer kwam veel tot stand, o.m. werd het Bataviaasch Nieuwsblad, onder leiding van den heer Daum, opgericht, en zagen vele wetenschappelijke periodieken en publicaties het licht.

Zij die tal van jaren met hem samengewerkt hebben, weten hoe hij door allen geacht en gewaardeerd werd.

Als tolk hunner gevoelens werd een krans op de baar gelegd als laatste afscheidsgroet der firma, waaraan hij niet minder dan 40 jaren zijn beste krachten had gewijd. Dankbaar zal de firma G. Kolff & Co. zijne nagedachtenis blijven eeren. Hij was een humaan en rechtschapen mensch, onder alle omstandigheden eerlijk en rechtvaardig in zijn oordeel en had bovenal in hooge mate een groot plichtsgevoel, waardoor hij dan ook in de Indische maatschappij ook buiten zijn zakenleven overal geëerd en geacht werd.

C. C. J. Rupp f

In den ouderdom van 36 jaar overleed te Amsterdam de heer C. C. J. Rupp (firma P, Roem Jzn.), boekhandelaar, aldaar.

C. N. Teulings' Drukkerijen

1844 - 9 Augustus - 1919 Op Zaterdag 9 Augustus zal het feit her- J dacht worden, dat wijlen de heer Coenraad Nicolaas Teulings voor 75 jaar den grond- { slag legde van de huidige naamlooze vennootschap C. N. Teulings' Drukkerijen.

Vennootschap

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 166 is j verzonden een bijvoegsel (no. 1084), bevat- ( tende de akte van oprichting en de statuten der naamlooze vennootschap Uitgevers- , maatschappij «Ho 11 and-Express», te Rotterdam.

Het doel der vennootschap is het uitgeven van couranten, dag-, week- en maandbladen, en voorts alles wat tot het uitgeversvak in den ruimsten zin behoort.

De vennootschap wordt aangegaan voor ! den tijd van ongeveer 30 jaren, een aanvang nemende op 20 Juni 1919 en eindigende op ; ' 31 December 1948.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt 40.000 gulden, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot 1000 gulden, van welke 30 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door ; één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 7 leden.

Voor de eerste maal zijn benoemd tot directeuren de heeren inr. J. vanOordt en C. Geleyns, en tot commissarissen de heeren ir. J. M. S t e f f e 1 a a r, kapt. Th.; ' A e. P a 1 a i r e t H o o g 1 a n d t en ir. K. F. C. baron van Hemert tot Dingshof.

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 166 is verzonden een bijvoegsel (no. 1099), bevattende de akte van oprichting en de statuten der naamlooze vennootschap Drukkerij en boekhandel St. Maarten, te Tiel.

Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het uitgevers- en drukkersbedrijf en den boekhandel in den uitge- j breidsten zin.

De vennootschap wordt aangegaan voor l den tijd welke aanvangt op 14 Juni 1919 en eindigt op 31 December 1949.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt 60.000 gulden, verdeeld in 120 aandeelen van 500 gulden, van welke 63 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Sluiten