Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919 No 62 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

849

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 3 leden.

Voor de eerste maal is benoemd tot directeur de heer J. W. H. Zoetmulder.

Uitgaven in voorbereiding

Bij den uitgever A. H. Adriani te Leiden is ter perse om eerstdaags te verschijnen een verhandeling van prof. Bolland, getiteld: «De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte; met een toegift voor vrijmetselaren».

De toestand der papiernijverheid in het 1ste halfjaar van 1919. — .Handelsberichten' geeft de volgende bijzonderheden omtrent den toestand in de papiernijverheid gedurende het eerste halfjaar 1919.

De positie der papierfabrieken gedurende de oorlogsjaren was, wegens het nagenoeg Verdwijnen der buitenlandsche concurrentie, Zeer goed. Van het begin van 1919 af verkeerde echter deze gunstige toestand en kreeg de industrie te kampen met geringen afzet bij groote en duur gefabriceerde voorraden. De buitenlandsche concurrentie kwam vveer aan de markt, zoowel hier te lande als in de exportgebieden, waar Japan en Amerika een groot deel van den afzet aan ^ch hebben getrokken. Alvorens de exportmarkt overzee weder kan worden veroverd, behooren de prijzen van kolen en vrachten te dalen. Verschillende fabrieken, welke papier verwerken, hebben gebrek aan arbeiders, aangezien deze tak van industrie zich gedurende de laatste maanden zeer heeft uitspreid. De onderlinge concurrentie van binnenlandsche fabrikanten wordt intusschen scherper en het bedrijf moeilijker, mede wegens de duurte van brandstoffen, materialen en arbeidskrachten. Over de vooruitzichten dezer industrie loopen de meeningen zeer uiteen.

De stroocartonfabrieken maken 'n moei'ijken tijd door, eensdeels wegens schaarschte aan brand-, grond- en hulpstoffen en anderdeels door de belemmeringen van den invoer '\n Engeland, dat met alle middelen zijn eigen Jonge cartonindustrie beschermt. Aangezien fnen voor den uitvoer vooral op Engeland 15 aangewezen, zijn de vooruitzichten niet schitterend. Men verwacht evenwel, dat het bedrijf zich gaandeweg zal herstellen en ook

in Engeland op den duur weder een goeden afnemer zal vinden.

De toestand in de cartonnageindustrie, welke in 1918 bijna algemeen zeer gunstig was, is in 1919 aanmerkelijk minder goed geworden. De oorzaak hiervan ligt in sterk verminderde vraag, zoowel door opheffing van de distributie en het van de markt verdwijnen van tal van verpakte oorlogsartikelen als door algemeene vermindering van den kooplust. Bij den uitvoer worden bezwaren ondervonden door de trage afwikkeling der aangevraagde uitvoervergunningen. Men verwacht, dat een algeheele opleving van den handel ook de cartonnageindustrie zal ten goede komen, vooral omdat in de laatste jaren voor allerlei artikelen het carton met succes de blikverpakking bleek te kunnen vervangen.

De boekbinderij verkeerde gedurende het eerste halfjaar van 1919 in zeer ongunstige positie. Particulier bindwerk wordt hoe langer hoe zeldzamer, deels door de hooge prijzen, deels door het veelal direct gebonden verkrijgbaar stellen van allerlei boeken. Van kantoorboeken zijn zoowel aan de fabrieken als bij haar afnemers groote voorraden voorhanden, terwijl de buitenlandsche concurrentie weer tegen lagere prijzen komt aanbieden. Meer vraag begint te komen naar boeken met speciale liniatuur, wegens de moderniseering der administratie.

Uit het buitenland

«La danse du scalp», roman, door Louis Delluc, is verschenen bij den uitgever Bernard Grasset, te Parijs.

«Die drei Kinder», roman, door Hermann Sinsheimer, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Hyperionverlag, te Berlijn.

«Le coeur et la tête», roman, door Évéline le Maire», zal verschijnen bij de uitgeversfirma Plon-Nourrit et Cie., te Parijs.

«Der Tag der Artemis», roman, door A. E. Weirauch, is verschenen bij de uitgeversfirma Askanischer Verlag, te Berlijn.

«Die Sendung der Rohrmosers», roman, door Elisabeth Brönner, is verschenen bij den uitgever H. Haessel, te Leipzig.

«L'amant soldat», roman, door André Geiger, is verschenen bij de uitgevers-firma «La renaissance du livre», te Parijs.

Sluiten