Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

858

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 62

Terugvraag

G. MANNOURY, Wiskunde, Filosofie en Socialisme. Overdrukken. ƒ0.60

Dit boekje werd o.a. met de algemeene le Commissiezending Maart 1919 verzonden.

Alle commissie-ex. worden tot 20 Aug. e.k. terugverwacht.

N.V. ERVEN 2708 P. NOORDHOFF'S BOEKH. EN U1TO.-ZAAK

Groningen, 1 Aug. 1919

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie: Vorsterman van Oyen, Les dessinateurs Neerlandais d'exlibris; ld., Bibliographie des ouvrages sur les ex-Hbris; ld., Les marqués d'imprimeurs. Arnhem 1910. Diverse almanakken van hetAmsterdamsche en Leidsche studentencorps. 2738

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel 10 ets., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a / 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten metfirmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post.

Gevraagd :

J. L. Beijers, Utrecht. Veth, Borneo's Westkust. Molengr., Geol. verk.t. i. C. Borneo. Het Ned^zeewezen. Alle jrgn.

De R.K.Boek-Centrale, Amst. •Biblia sacra^Teulingg.

D. Bolle, Rotterdam. Gedicht.Schoolm.Geïll.K.Doncker. Schouten, Tabernakel. Geb. Funcke, Gesch. Jozef 1. Geb.

E. J. Brill, Leiden. •Verbeek, Topogr. e.geolog beschr.

v. ged. v. Sum.-Westk. M. atlas.

Brinkman & Zoon, Amsterdam. Cicero, Epist. Atticum. ed, Boot. '80.

J. G. Broese, Utrecht. Wetboeken Fruin. Linnen of leer.G.

burgersdijk & NlERMANS, Leid.

'Studio. 1917, '18. *Econ. stat. berichten. I—III. *Nosokomos. Jrg. VI en volg. •Geneesk. courant. 1884-'99.

J. H. de Bussy, Amsterdam. Weekbl.Bond gem.-ambt.Jrg.l-18. De Gemeenteslem. Jrg. 1-68.

J.'Cikot, 's-Gravenhage. Erckm.-Chatrian, Fr. revol. Geb.

J. H. DonneRj Rotterdam. Kuyper, E voto. Geb. Bavinck, Magnalia Dei. Geb.

A. Dorsman's Boekh., Noordw. *Fransche, Duitsche, Eng. en Holl. romans v. bibl. Gel. k. d.

J. Emmering, Amsterdam. Blaeu, Gr. atl. oft wereltbeschr.9 d.

E. P. F. Germs, Doesburg. Querido, Oude waereld. I. of geb.

J. Goetheer, Maarssen. *Vivat's Kleine encycl. 2 dln.

Hector's Boekh., Rotterdam. Gogol, Doode zielen. Geb. Rijmwoordenboek. Vosmaer,Tact.gegevens. Kplt.Geb. t. Haar, Handb. verz. v. vlinders.G.

W. J. van Hengel, Rotterdam. Simons, Wetb. strafvordering. Ing.

Hijman, St. Kroeze&v.d.Z., Arnh. •Oosthoek's Encyclopaedie.

Fa. A. J. van Huffel, Utrecht. *De Gids. 1917, 1918.

Fa. F. P. D'Huu, Middelburg. Netelenbos, Dat zij allen één zijn.

Huygens Boekh., Den Haag. •Viertalig miniat. zak-wrdnb.

R. C. Kniphorst, Wageningen. Gezelle, Dichtwerk. Dl.l/10.5dln.G. Streuvels, Vlaschaard. Geb. C.MatthieUjNomencl.pomologicus. Nederlandsche flora en pomona. S. Berghuis, Nederl. boomgaard.

H. H. Kok Bzn., Zwolle. *D. Rundschau. 1919. Voor oud. *Onze eeuw. 1919. Voor oud. *Elsevier's Mndschr. '19. Voor oud.

Jan W. Kraal Wzn., Zeist. Int. Arch. f. ethnogr. red. Schmeltz. Boeken over wapenkunde.

Fa. B. v. d. Land, Amsterdam. Onze Eeuw. 1919. 3 a 4 mnd. oud. Wetensch. blad. 1919.3a4mnd.oud.

C. L. van Langenhuysen, Rott. *Recueil financ. Jrg.'Hof lat. G.k.d. Punch 1918. Kplt. Gel. k. d. Fliegende Blatter. Kplt. Gel, k. d.

J. F. Marsman, Zeist. 'Oltmans, Slot Loeyestein, Geb.

Meijer & Schaafsma, Leeuw. 'Hooft, Ned. hist. Mooie oude ed. G. *Cats,Werken. Heeeuwscheed.G. "Bulthuis en B., Vaderl. gezichten.

W. D. Meinema, Delft. Ligthart, Jeugdherinneringen. Geb. Multatuli, Verz. werken. Els.-ed.G.

Th. Menger, Ede. *Fierens-G., Prim.Fl.KpIt Jng.of g.

B. Mensing, 's-Gravenhage. Gunnarsson, Deensche vrouw. Ing. Gunnarsson, Zwerver. Ing. Gunnarsson, De jonge. Ing.

H. N. Mul, Haarlem. Wenting,Kaart v. Java e.Madoera.

De Nederl. Boekh., Antwerpen. Op de hoogte. 13e, 14e jrg. Het Boek. Jrg. 1917.

Fa. K. L. Noording, Groningen. •Aimard, Lynchwet.

J. Olivierse, Katwijk a. Zee. *A b Gids. Gel.

Ort & Van Straaten, 's-Grav. Flammarion: alles, v. Eeden, Jezus leer. Ing. en geb. Wonderen der wereld. Geb. Noorsche mythen. Geb. Mythen d. hindoes. Geb.

P. Out, Koog a. d. Zaan. Valentijn, Oud- en nieuw O.-Indië. Honig, Gesch. der Zaanlanden. Alleso.Zaanl.gesch.e.plaatsbeschr. Boeken over molenbouw.

C. Pet, Hoogeveen. v.Stuwe,Als d. oogen open gaan.G.

P. Pieters jr., Amsterdam. 3Raspail, Pop. geneesk. handbk.

N. Posthumus, 's-Gravenhage. Beiswijck, Beschr. Delft. Doren, Openstelling Japan. Hoffman, Yokohama. Meylan, Japan.

Pompe v. Meerderv., Vijf jaren. Siebold, Open brieven. Dubois, Vies des gouverneurs. Stoppelaar, Petroleum. Thunberg, Verhandeling. Titsingh, Bijzonderh. Japan, de Vries, Reize Japan.

Jacs. G. Robbers, Amsterdam. R. Crusoë, bew. d. Gouverneur.

Fa. C. W. M. Roskes, 's-Grav. •Gorter, Kindergeneesk. I. Geb.

B. C. Rozenbeek Hzn., Hilvers. •Br., P., O.-N. steden. 3 dln. Led.

Scheltema & Holkema, Amst. •Buekers, Vogelboek. •Calcar, Gr. twee werelden. •Burgersdijk, Shakespeare. 11.1844. •Sav. Lohman, Pacificatie. •Sm., Sch.,Beschr.stadDordr.l844.

C. W. J. Schepers, Lochetn, •Crane, Flora's feast.

Sluiten