Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 63

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

865

Witvliet, M. M., zie: Knop, G., S. Siersema, en M. M. Witvliet.

Muziek

Kauffi: Hoera Elta! Woorden van Wanja. Amsterdam, «De Nieuwe muziekhandel». Fol. [345x265]. (4 blz.). ƒ-.60

Wanja, zie: Kauffl.

Portretten en platen

Portret van dr. J. Th. de Visser. Amsterdam, W. ten Have. [145 x io]. ƒ 1.50

Prospectus

Ned.-Indisch wetboek van strafrecht. 2e supplement op den 2en druk van Lions rechtsboek. Amsterdam, L. J. Veen. Semarang, Soerabaia, 's-Gravenhage, G. C. T. van Dorp & Co.

Inteekenlijst

J. B. de Jongh, «Demeerdere».Beschouwingen voor en over onze weermacht. 's-Gravenhage, De Gebr. Van Cleef.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN Vennootschap

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 167 is verzonden een bijvoegsel (no. 1103), bevattende de akte van oprichting en destatuten der naamlooze vennootschap Middenstandsdrukkerij en uitgave Velpsche Courant, te Velp.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29jaren, aanvangende opl Juli 1919 en eindigende 31 December 1948.

Het doel der vennootschap is de exploitatie, in den uitgebreidsten zin, van een of meer drukkerijen en het uitgeven van een of meer couranten en alles wat daartoe behoort.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt 100.000 gulden, verdeeld in 300 aandeelen van 100 gulden, 80 aandeelen van 250 gulden, 60 aandeelen van 500 gulden en 20 aandeelen van 1000 gulden, waarvan 75.000 gulden is geplaatst en volgestort.

De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van 5 of 7 commissarissen.

Voor de eerste maal is benoemd tot directeur de heer P. J. H. D. T h i e 1 e.

Rectificatie.— In het«In Memoriam» gewijd aan de nagedachtenis van wijlen den heer

D. A. Hooyer is eene onjustheid geslopen; niet begin 1918 doch begin 1909 vertrok de heer Hooyer voor goed naar Nederland, na de zaken te hebben overgedragen aan de heeren G. J. Bos en O. R. A. Michelsen.

Postpakketten naar bezet Duitschland.

— De directeur-generaal der posterijen en telegrafie maakt bekend, dat, met wijziging van de bestaande regeling voor het postverkeer met het door vreemde troepen bezette Duitsche Rijngebied, in het vervolg naar het door Belgische, Britsche en Fransche troepen bezette Rijngebied gewone postpakketten ter verzending zijn toegelaten, mits deze geen wapenen, munitie, oorlogsmateriaal of schriftelijke mededeelingen bevatten, vergezeld zijn van «Ausnahmescheine» of «Einfuhrbewilligungen» en overigens voldoen aan de hier te lande geldende bepalingen, betreffende den uitvoer.

Voorts wordt er de aandacht op gevestigd, dat de pakketten geen politieke couranten, tijdschriften of brochures, - ook niet als verpakkingsmateriaal - mogen bevatten. Evenmin zijn schriftelijke mededeelingen op de; strooken der adreskaarten toegelaten.

(,Nederl. Staatscourant').

Uit het buitenland

«Maria-Luise. Die Geschichte einer Liebe in Briefen», door Lulu Weis, is verschenen bij de uitgevers-flirma Verlag Aurora, te Dresden-Weinböhla.

Staking in den boekhandel te Leipzig.

— In een den 8en Augustus in de groote zaal van het «Buchhandlerhaus» gehouden vergadering van bedienden in den Leipziger boekhandel, welke door verscheidene duizenden georganiseerde bedienden was bezocht, werd eenstemmig besloten, dat zij op 9 Augustus tot staking zouden overgaan. Er werd uiting gegeven aan de verwachting, dat de niet-georganiseerde bedienden het voorbeeld van den bond zullen volgen. Verder werd besloten, dat het bestuur den commissaris voor de demobilisatie zou verzoeken bemiddelend op te willen treden.

Het Fransche 3 fr. 50-boek. — De

Parijsche correspondent van de .Nieuwe Rotterdamsche courant' seint aan dat blad,

Sluiten