Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 63

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

869

„Het boek der Koningin"

De algemeene verzending zal plaats vinden op Zaterdag 30 dezer. Onze reiziger, de heer VAN DE WIEL, is nog bezig het boek aan te bieden ; hun, die op 25 dezer nog niet in de gelegenheid gesteld mochten zijn tegen aanbiedingsvoorwaarden te bestellen, zullen wij dadelijk, als zij ons dat verzoeken, een circulaire doen toekomen.

Na 30 dezer zullen wij uitsluitend leveren met 25 %, en de premie 13/12.

Het boek wordt niet in commissie gezonden. 2795 Amsterdam, 15 Aug. 1919 UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „ELSEVIER"

Adverteeren in „De Debitant" heeft succes!

2782

D9*~ Over een paar dagen verschijnt het nieuwe Nr. van

DE DEBITANT

OFFICIEEL ORGAAN VAN DEN NEDERLANDSCHEN DEBITANTENBOND

Prijs per jaar f5.—. Leden gratis

Beleefd verzoek p. k. post Uwe annonce voor dit Nr. op te geven aan; JOHANNES MORKS - UITGEVER - DEN HAAG

Binnenkort zal verschijnen: 2792

„WAT IEDEREEN BESLIST WETEN MOET VAN DE RADEN VAN ARBEID"

MET DE VOORGESTELDE WETSWIJZIGINGEN

door C. M. LOEF, jur. cand. Chef de bureau aan den Raad van Arbeid te Dordrecht 43ste duizendtal. — Prijs 25 cent Wij bieden deze actueele brochure aan, mits vóór 31 Augustus a.s. besteld met 30 o/0 en de premies. In commissie 25% alleen op aanvrage. Bestellingen te richten aan BLUSSÉ & VAN BRAAM'S BOEKHANDEL, DORDRECHT.

DE DORDRECHTSCHE DRUKKERIJ EN UITG.=MIJ.

GEBR. F. EN W. BOELENS, HAARLEM

Passerdoozen, massief koper, met verlengstuk . . ƒ 5.25

Draadtellers, opvouwbaar » 0.275

Rafael potlooden, no. 2, per gros » 2.75

Perry Kroonpennen, per gros ........ » 1.75

Potloodverlengers » 009

Am. Bordvegers, per dozijn .... .' . . . . » 3.90

Optimusrollen, per stuk s 5 _

2766

Net 4-taIig Bibliotheekje ter overname gevraagd.

Uitsl. nieuwere werken ± 2000 deelen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2762

In een Boek- en Kunsthandel, te 's-Gravenhage, kan een

Tweede Bediende

geplaatst worden, hoofdzakelijk voor Vervolgboek en Leeslnrichting. Kennis der moderne talen vereischt.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau

van dit Blad.

2775

Sluiten