Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

878

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. Nos. 64-6S-

Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. Uitgegeven door het Centraal bureau voor de statistiek. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. Gr. 8°. [27 x 18].

274. Statistiek van de loonen en den arbeidsduur der volgens de ongevallenwet 1901 verzekerde werklieden in de schoenfabrieken en de leerlooierijen in het jaar 1916. (XXXII, 14 blz.). ƒ -.50

Blömer, F. A., en W. K. D. Lustig: Het

boekhouden in zijn eenvoudigste toepassing. Leerboek ten dienste van m. u. 1. o. scholen en cursussen voor lager handelsonderwijs. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [195xl2].

I. 2e druk. (IV, 123 blz.). ƒ 1.25

Böhl, Dr. F. M. Th., zie: Woordenboek,

Bijbelsch-kerkelijk.

Bolland, Prof. G. J. P. J.: De oorsprong der Grieksche wijsbegeerte. Een geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren. Leiden, A. H. Adriani. Gr. 8°. [25x16]. (63 blz.). ƒ 1.25

Bonfante, Prof. P.: Grondbeginselen van het Romeinsche recht. Voor Nederland bewerkt door mr. J. Hamburger A.Dz. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [23x 145]. (XVI, 716 blz.). Geb. ƒ 12.90

Bos, P. R., en C. L. van Balen: Volledige aardrijkskundige leergang voor de volkschool. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij.

Atlas voor de volksschool, in 42 kaarten en 51 platen. 28e druk, bewerkt door J. F. Niermeyer en C. L. van Balen. Gr. 8°. [285x225].

ƒ 1.60; gecart. ƒ 2.— ; geb. ƒ 2.35 Atlas van Nederland. 3e druk. Gr. 8°. [26x19]. (15 krtn.). ƒ-.35

Boutens, P. C: Praeludiën. Voor de vierde maal uitgegeven. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. [21x155]. (III, 126 blz.). ƒ 2.50; geb. ƒ 3.50

Broedelet, Joh. W.: De hand. Klucht in één bedrijf. Naarden, Haverman's Moderne tooneel-bibliotheek. 8°. [20x135]. (59 blz.).

ƒ -.90

Brugghen, Ds. G. A. van der: Apostelboekje. Over de opvoeding der apostelen door Jezus Christus. Rotterdam, J. M. Bredée's Boekhandel en Uitgevers-maatschappij. Kl.80. [16x11]. (117 blz.). ƒ ?

Bureau-agenda, Albracht's, voor het jaar 1920. Amsterdam, J.H. deBussy.8n. [21x135]. 4. (3 dagen). Met vloei. Gecart. ƒ 1.25 8. (3 dagen). > » 1.10

Coolsma, Ds. C. W., zie: Voordrachten,

Paedagogiese.

Dekker, A. J.: Tijdtafel der geschiedenis van ons vaderland, (in twee leerkringen) voor de hoogste klassen der christelijke school. 3e druk. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. 8°. [195x135]. (8 blz.). ƒ -.10

Derksen, H. A., en G. L. N. H. de Laiver

Antwoorden op de vraagstukken, voorkomende in het Leerboek der algebra. Zutphen, W. J. Thieme & Cie.8«.[23x 15]. I. 11e druk. (16 blz.). ƒ-.50-

Edgeworth, Maria, zie: Story readers,

Continuous.

Eigenhuis, J.: Evenwicht. Roman. Amersfoort, Valkhoff & Co. 80. [215x 16]. (229* blz.). ƒ 3.50; geb. ƒ 4.5»

Eykman, Prof. J. F., zie: Verhandelingen,.

Natuurkundige.

Gallandat Huet, Dr. R. H. J., zie: Kroon,. Prof. dr. H. M., en dr. R. H. J. Gallandat Huet.

Gast Jz., S. de, zie: Horn, D., en S. de Gast Jz.

Gelder, W. van: Geschiedenis van Nederlandsch Oost-Indië voor de scholen aldaar bewerkt. 9e, herziene druk. GeïllustreerdGroningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 1918. 8°. [18x13]. (VIII, 136 blz.). ƒ -.7S

Geschenk, Het, der nymphen. Nieuwe sprookjes van grootvader. Geïllustreerd door Herman Moerkerk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 80. [22x16]. (31 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ -.40-

Getijtafels, bevattende den tijd en de hoogte van hoogwater en laagwater te Delfzijl,. Vlieland, Harlingen, Helder, IJmuiden, Hoek

' van Holland, Rotterdam, Hellevoetsluis,. Willemstad, Brouwershaven, Zierikzee, Wemeldinge, Vlissingen, Neuzen en Hansweert, voor het jaar 1920, alsmede gegevens tot het bepalen van den tijd en de hoogte van hoog- en laagwater op andere plaatsen, bewerkt bij den algemeenen dienst van den waterstaat. Uitgegeven door het departement van waterstaat. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 80. [215x14], (IV, 199 blz.). ƒ -.75

Goedhart-Becker, J. M.: Martje Vroom. 2e druk. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 80. [19x125]. (193 blz.).

/ 2.—; geb. ƒ 2.7S

Haar, A. A. ter: Genaturaliseerde vreemdelingen. Een leesboekje voor de hoogste klasse der volksschool, voor scholen voor uitgebreid lager onderwijs en voor normaalscholen, bevattende vele vreemde woorden, die dagelijks voorkomen. 7e, vermeerderde druk. Tiel, D. Mijs. 8». [195x 135]. (132 blz.). ƒ-.65

Sluiten