Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

684

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. Nos. 64-65

Zwier G.Hzn., W., en T. Jansma: Voorbereidend teekenen. Tiel, D. Mijs. Gr. 8°. [25x18].

3. (16 blz.). ƒ -.175

Muziek

Dijkstra, J., zie: Moolenaar, Frieso, en J. Dijkstra.

Hees, Gilles van, en J.G. van Herwaarden:

Lentezangen. Nieuwe melodieën voor het lager onderwijs en kinderzangkoren. Bijeengebracht. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 8°. [235x 145]. (VIII, 132 blz.). ƒ 1.50

Herwaarden, J. G. van, zie: Hees, Gilles van, en J. G. van Herwaarden.

Moolenaar, Frieso, en J. Dijkstra: Leven. Twintig één- en tweestemmige liedjes voor scholen, zangcursussen en het huisgezin. Groningen, Den Haag, J. B. Wolters' Uitgevers-maatschappij. 80. [18 x 135]. (40 blz.).

ƒ-.45

Atlassen en kaarten

Have, J. J. ten: Volledige school-atlas. 6e druk. 's-Gravenhage, Joh. Ykema. Fol. [31 x 23]. (56 krtn.). Geb. ƒ ?

Prop, G.: Atlas van Nederland en zijne overzeesche bezittingen voor de lagere school. 3e druk. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. Gr. 8°. [26x20]. (28 krtn. op 14 blz., m. beschr. tekst). ƒ -.70

Wandkalenders

Memorandumkalender, Becht's, voor kantoor en huiskamer. Amsterdam, H. J. W. Becht. KI. 8°. [125x7]. ƒ 1.75

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN

Tengevolge van de werkstaking der typografen bij de N. V. Amsterdamsche Boek- en steendrukkerij vrhn. Ellerman, Harms &Co., te Amsterdam, is het „Nieuwsblad" van 22 Augustus niet verschenen.

Mr. Ch. Enschedé f.

In den ouderdom van 65 jaar is te Haarlem overleden de heer mr. Ch. Enschedé, oudste firmant der firma Joh. Enschedé & Zonen, en president-commissaris van de cOprechte Haarlemsche courant».

De teraardebestelling zal plaats vinden op Vrijdag 29 Augustus, des namiddags te

half twee, op de Algemeene begraafplaats aan den Schoterweg te Haarlem.

Mr. Charles Enschedé 1855-1916.

Dinsdagmorgen j.1. kreeg ik van het kantoor Damrak te Amsterdam der firma Enschedé te Haarlem de onverwachte tijding van het plotseling overlijden den vorigen avond van hem, wiens naam hier boven staat, onverwacht zeker, maar toch niet geheel. Zestien Augustus had ik te zijnen huize te Haarlem met hem en een onzer adjunct-archivarissen een bespreking gehad over het samenstellen van een boek waarvan het onderwerp hem zeer na aan het harte lag. Ik merkte toen dingen op, die mij niet bevielen, verzocht op de hoogte gehouden te worden en gepasseerden Maandag, de dag van zijn overlijden, kreeg ik van een zijner huisgenooten, - één der jongste leden der Vereeniging - het bericht: «Momenteel ben ik gerust». Intusschen, het was ijdele waan; 's avonds ging mijn eenigste broeder van ons heen, achterlatende een ledige plaats in de wetenschappelijke beoefening onzer grafische vakken, die, door overgroote schaarschheid van critische beoefenaars, stellig moeilijk ingenomen zal kunnen worden. Met zijn verscheiden is onnoemelijk veel weten, en ongepubliceerde detailkennis verloren gegaan, voor goed, maar toch niet alles: zijn publicaties over letter-wetenschap, zijn geschriften over de lettergieterij-Enschedé, over de uitvinding der boekdrukkunst, over vroegere Nederlandsche lettergieterij — zijn Fonderies de Caractères in 1908 bij de Erven Bohn verschenen is zijn onvergankelijk hoofdwerk — hebben gemeengoed gemaakt en duurzaam vastgelegd heel wat van de uitkomsten waartoe zijn onverpoosde meer dan dertig jarige stage studie der «letterkunst» hem gebracht had.

Mr. Charles Enschedé was mede-firmant der firma Johannes Enschedé en Zonen, na het overlijden van- zijn oudsten broeder Mr. Johannes Enschedé in 1911 haar oudste chef. In dat bedrijf was hij werkzaam van vroeg tot laat, zonder zich veel vrijen tijd te gunnen : «vacanties zijn uit den booze» schreef hij nog een drie weken geleden. Aan Enschedé had hij als grafische nijverheidsinstelling, en als familiestuk zijn warm hart verpand. En toch was het slechts door een

Sluiten