Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

906

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 66

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Beecher Sperry, Hijman: Vertrouwelijke gesprekken met man en vrouw. Een raadgever voor gehuwden en verloofden. Amsterdam, J. T. Swartsenburg. 8<>. [21 x 155]. (VII, 166 blz.). ƒ 1.75; geb. ƒ2.75

Bibliotheek, Moderne. Serie van hedendaagscheromans. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 16". [16 x 12].

Per dl., geb. ƒ 1.25 Roelvink, Herman : Freuleken. Komedie in 3 bedrijven. [4 m., 3 vr.]. (157 blz., m. e. pit.).

Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman:

Cours gradué d'exercices. Taal-, denk-, en spreekoefeningen ten gebruike bij het onderwijs in de Fransche taal op scholen voor uitgebreid onderwijs. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [195x14].

I, 1. 90e druk, in overeenstemming met het arrêté van 26 Febr. 1901. (68 blz.). ƒ -.40

Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman:

Woordenboekje (Fransch-Hollandsch, Hollandsch-Fransch) bevattende- alle woorden die voorkomen in Cours gradué d'exercices (cours primaire). 9e druk. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8». [185x13]. (91 blz.). ƒ -.75

Bouman, Joh., C. Klerk, en S. J. van de VHet: Antwoorden der opgaven voorkomende in Handelsrekenen. Amsterdam, Brinkman & Zoon. 8°. [185 x 131.

1. 16e druk. (12 blz.). ƒ -.25

Charroo, P. W.: De Twentsche kanaalplannen en hunne economische en militaire beteekenis. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij. Gr. 8°. [245x16]. (23 blz.). ƒ -.50

Coeverring, W. v. d., zie: Kooijman, M. F., en W. v. d. Coeverring.

Gatsonides, Ir. H. Y., en ir. P. Labrijn:

De gids voor locomotief-machinisten en stokers. Afl. 3. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij.

Gerling, Reinhold: Wat moet de man vóór het huwelijk van het huwelijk weten ? 3e druk. Amsterdam, J. T. Swartsenburg. 8». [20 x 135]. (128 blz.). ƒ1.25; geb. ƒ2.25

Hatton, Joseph: Eén dag hoofdredacteur. Naar het Engelsch door J. de Hoop Scheffer. Utrecht, A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij. 8». [195x 135]. (78 blz.).

ƒ -.35

Bruna's Reisbibliotheek.

Horssen, L. van, zie: Ketel van, A. B. A., en L. van Horssen.

Jaarboekje van het Koninkl. Conservatorium voor muziek te 's-Gravenhage voor 1919. 5e jaargang. Uitgave, bewerkt door de commissie van toezicht. 's-Gravenhage, W. P. van Stockum & Zoon. 8°. [20x14]. (145 blz., m. e. portr.). ƒ -.90

Ketel, A. B. A. van, en L. van Horssen:

Uitwerkingen der opgaven, voorkomende in Het boekhouden op onze examens. Eene verzameling opgaven, ontleend aan verschillendeexamens. Naar typen gerangschikt en van aanteekeningen voorzien. 7e, bijgewerkte druk. 's-Gravenhage, G. Delwel. Gr. 80. [245x16]. (191 blz.). ƒ.3.—

Klerk, C, zie: Bouman, Joh., C. Klerk, en S. J. van de Vliet.

Kooijman, M. F., en W. v. d. Coeverring:

Cijfervormen ten dienste van de hoogste klassen der lagere school, scholen voor uitgebreid, meer uitgebreid en herhalingsonderwijs. 6e druk. lle-14e duizendtal. Utrecht, W. Leijdenroth van Boekhoven. 80. [185 x 13]. (38, 5 blz.). ƒ -.50

Labrijn, Ir. P., zie: Gatsonides, Ir. H. Y., en ir. P. Labrijn.

Leeman, A. D., zie: Bock, A. H. W. de, en A. D. Leeman.

Marx, Karl, zie: Wereld-bibliotheek.

Moerkerken jr., Dr. P. H. van, en R. Noordhoff: Platen-atlas ten gebruike bij het onderwijs in de aardrijkskunde aan gymnasia, hoogere burgerscholen, kweeken normaalscholen. 4e, verbeterde druk. Amsterdam, S. L. van Looy. Fol. [823 x 215]. (160 blz., m. afb tusschen tekst).

ƒ 2.90; gecart. ƒ 3.75

Noordhoff, R., zie: Moerkerken jr., Dr. P. H. van, en R. Noordhoff.

Roelvink, Herman, zie: Bibliotheek, Moderne.

Rombach jr., F. K. A.: Leiddraad bij het onderwijs in de aardrijkskunde van onze Oost en West ten dienste van gymnasia, hoogere burgerscholen, enz. Met bijbehoorende repetitiekaarten. Bussum, C. A. J. van Dishoeck. 8». [21x15], (III, 42 blz., m. 10 krtn.). ƒ -.90

Scharroo, P. W.: Het toelatingsexamen voor de hoogere krijgsschool. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8» [23 x 15]. (56 blz.). ƒ 1.25

Schillings, Dr. André: Langs de wegen der beproeving. Uithuizen, H. H. Fongers. 8°. [22x14]. (67 blz.). Geb. ƒ 1.75

Sluiten