Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

008

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 66

voor de waardigheid en traditie der firma. Veel goeds heeft hij mogen tot stand brengen. Voor de firma legde spreker een bloemenhulde op het graf.

Namens het personeel sprak de hoofdboekhouder, de heer J. A. Gerber. Hij herdacht hoe mr. C. Enschedé door zijn ijver, bekwaamheid en geestkracht de zaak tot altijd hooger peil heeft opgevoerd. Wij hebben, zoo zei spreker namens het personeel, en wij hadden eerbied voor u omdat gij eerbied hadt voor den arbeid. Het was nooit te veel in uw vak te arbeiden, de wetenschap te dienen en die op den hoogen trap van beschaving te brengen. Gij waart de vraagbank voor zoovelen in de typografie. Het personeel zal u missen, maar zeker zult gij gemist worden daar, waar gevraagd wordt naar de techniek der typografie. Gij waart een koning in uw vak.

De heer J. L. E. I, Breda Kleynenberg weide uit over de beteekens van mr. Enschedé in de wereld der typografie. Hij deed daarbij opmerken, dat mr. Charles Enschedé en zijn overleden broeder mr. Joh. Enschedé de zaak der firma Joh. Enschedé & Zonen hadden weten op te werken tot zulk een hoogte, als de zaak nimmer had gehad.

Verder werd gesproken door mr. R. O. van Holthe tot Echten, dr. Huysman, jkhr. Andringa de Kempenaer en J. Proost jr., ailen vrienden van mr. Enschedé.

Namens de familie dankte de heer D. Huysman jr.

Premie D. A. TbJeme-fonds. — De opgave der prijsvraag voor de premie van het

Boekhandel en uitgevers-maatschappij, vrhn. Broes e & Co,, te Breda.

Teraardebestelling mr. Ch. Enschedé

Vrijdag 29 Augustus, des namiddags te half twee, had op de oude begraafplaats aan den Schoterweg, te Haarlem, de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer mr. Ch. Enschedé, oudste firmant der firma Joh. Enschedé & Zonen. De kist was met bloemstukken bedekt; in een afzonderlijk rijtuig volgden de overige kransen en bloemstukken, gezonden o.m. door het personeel der firma, de ,Oprechte Haarlemsche courant', den Nederlandschen Bond van boekdrukkerijen, den Nederlandschen Schaakbond en andere vereenigingen. In den stoet bevonden zich behalve de familieleden o.m, de heeren jkhr. mr. F. W. van Styrum en jkhr. A. W. G. van Riemsdijk.

Op de begraafplaats was een overtalrijk publiek aanwezig, waaronder zich bevonden de heeren jkhr. mr. dr. A. Roëll, commissaris der Koningin, C. Maarschalk, burgemeester van Haarlem, mr. dr. J. Wytena, gemeente-secretaris, Vincent Loosjes, oudwethouder, de heeren A. B. van Holkema en dr. A. G. C. de Vries voor het Bestuur der Vereeniging ter bevordering van de belangen dés Boekhandels, de heer J. L. E. I. Breda Kleynenberg, vertegenwoordigend het districtsbestuur van den Ned. Bond van boekdrukkerijen, vertegenwoordigers van verschillende andere vereenigingen, en verder tal van bekende personen op het gebied van het boekbedrijf, onder wie de heeren W. P. van Stockum jr., J. C. Tadema en J. L. Tadema, S. L. van Looy, J. Proost jr. en anderen, en verder vele andere autoriteiten en particulieren, onder wie de heeren J. Oderwalt, commandant der Kweekschool voor de zeevaart, te Amsterdam, mr. L. F. A. M. v. Ogtrop, gedelegeerde der Javasche Bank, mr. dr. W. F, van Leeuwen, lid van den Raad van Stato, mr. Losecaat Vermeer, president van de rechtbank, A. de Clercq, voorzitter der Kamer van koophandel, en tal van anderen.

Aan de geopende groeve werd het woord gevoerd door den heermr.H.J. D. D.Enschedé namens de firma, die zijn medevennoot en vriend herdacht, die zooveel gedaan heeft

D. A. Thieme-fonds betrof dit jaar de metaalbewerking.

Ingekomen waren drie antwoorden, die elk bestonden uit een ontwerpteekening met het daarbij uitgevoerde voorwerp in metaal.

Deze inzendingen bestonden in: een gedreven koperen doos, motto «doos»; een gedreven koperen klok, moto «klok»; een gedreven koperen cigarettenkoker (zonder motto).

De jury kon ditmaal tot haar voldoening alle antwoorden gunstig beoordeelen en als zijnde deze nagenoeg alle gelijkwaardig, werd besloten alle drie de inzenders voor de premie voor te dragen.

De jury stelt voor om indien dit mogelijk is aan allen de volle geldelijke premie uit

Sluiten