Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• Zes-en-tachtigste jaargang

No. 67 I Vrijdag 5 September 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 0344 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat rij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereer.iging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTUURSVERGADERING

met de Besturen van Ned. Debitantenbond en Ned. Uitgeversbond op Dinsdag 9 September 1919, des morgens te IU/2 uur, in de Bestuurskamer.

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 4 September 1919

COMMISSIE TOT REGELING VAN HET VERTALINGSRECHT

Alle brieven en stukken inzake het Vertalingsrecht gelieve men voortaan te zenden aan den Administrateur der Vereniging, den heer M. BRONNER, Heerengracht 124-128 ('t Boekhuis), Amsterdam.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT, Secretaris Amsterdam, 1 September 1919

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaver:, worden met 10 cent per regel berekend.

Arnold, Edwin : Het licht der wereld. Naar het Engelsch door dr. H. U. Meyboom. 3e druk. Amsterdam, H. J. W. Becht. 16°. [165x 125]. (III, 174 blz.).

ƒ2.25; geb. ƒ2.90

Beunder, D., zie: Verzameling van wetten .. ter handhaving opgedragen aan de politie.

*Gedenkboek van den Europeeschen oorlog. Onder toezicht en met een voorwoord van W. A. T. de Meester, ltnt.-genl. Dl. IV, afl. 67/68. Leiden, A. W. Sijthoffs' Uitgevers-maatschappij.

Gemeente-politiek, R.k. Hfd.-red.: A. B. Michielsen. Ie jaargang. 1919/1290. No. 1 (28 Aug.). Bussum, Uitgevers-maatschappij vrhn. Paul Brand. Fol. [33x25].

Per jrg. (26 nrs.), p. p. ƒ 7.50

Gijben, G. G.: Het gevaar voor ontvorming van gereformeerde kerken wegens clericalisme en «de critiek der jongeren». Leiden, Buurman & De Kier. 85. [235 x 155]. (15 blz.).

ƒ -.25

Heimans, E. H.: Het slachtoffer. Spel in één bedrijf. [2 m., 2 vr.]. Naarden, Haverman's Moderne tooneel-bibliotheek. 8°. [20x 135]. (53 blz.). ƒ-.90

Kolommenkasboek met inventaris ten behoeve van den landbouw. 5e, vermeerderde druk. Samengesteld door J. A. Stoop. Zierikzee, S. Ochtman & Zoon. Fol. fél x 24]. (48 blz.). ƒ 1 —

Sluiten