Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1910. No. 67 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

915

Wood, Ernest: Een praktische cursus in oefening van het denkvermogen. Geautoriseerde uitgave. 2e duizend. Amsterdam, Theosofische uitgevers-maatschappij. 8°. [20x 135]. (IV, 90 blz.). ƒ1.25

Wumkes, Dr. G. A.: Ut 'e heilige dobbe. Bibelfrysk. Snits [Sneek], A. J. Osinga. 16». [165x 125]. (88 blz.). ƒ -.80

Zeemans-almanak, Buijs', voor 1920, met betrekking tot den meridiaan van Greenwich. Samengesteld door P. Cordia, onder toezicht van G. F. Tydeman. Bussum, S. M. Gaastra. KI. 8°. [165x 105]. (159 blz.).

Gecart. ƒ 1.75

Muziek

Kok, Joh. B.: Kan ik mandoline leeren spelen zonder onderwijzer? Practische handleiding voorzien van talrijke voorbeelden, vingeroefeningen en melodische oefeningen voor eerstbeginnenden en meer gevorderden. Ten gebruike bij Martron's Mandolineschool. Amsterdam, Seyffardfs Muziekhandel. Fol. [31 x 23]. (17 blz.). ƒ 1 .—

Samehtini, Maurits: Jus suffragii lied. (Vrouwenkiesrechtlied). Woorden van Angenita C. Klooster. Amsterdam, Seyffardfs Muziekhandel. Fol. [34 x 27]. (5 blz.). ƒ-.75

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN O. C. van Duysen f

Na een langdurig ziekbed ontsliep heden te 's-Gravenhage de heer Oeds Cornelis van Duysen, in leven boekhandelaar te Zwolle. Weinigen hebben zooveel tegenspoed in het leven gekend als van Duysen, weinigen die in velerlei opzicht zooveel moeilijkheden te overwinnen hadden als hij en tot in het stervensuur alles met blijmoedigheid dat wisten te dragen.

Hij had een goede leerschool gehad toen hij zich in 1899 te Zwolle vestigde. Na het gymnasium kwam hij als leerling bij den heer Meyer te Leeuwarden, een man van den ouden stempel, die zijne leerlingen tot boekhandelaren van de goede soort wist te vormen. Van daar ging hij naar Arnhem bij de firma Stenfert, Kroese & van der Zande en nam in 1899 de zaak van de firma van der Vegt & Mehler te Zwolle over. In korten tijd bracht hij in de oude zaak nieuw leven, Door zijn kennis van het vak, zijn goeden kijk op boeken, wist hij vele boekenliefhebbers tot zich te trekken. Men kwam gaarne bij van Duysen, want hij was een man van beschaving, met gevoel voor kunst

en van eenigszins wijsgeerige levensbeschouwing.

Het was echter helaas steeds zijn noodlot zich de vruchten van zijn arbeid te zien ontnomen. Ziekte en tegenspoed van allerlei aard dwongen hem zijn zaak op te heffen en het was niet de eenige maal, dat hij zijn levensdoel moest opgeven om in 't belang van de gezondheid van zich en de zijnen een anderen werkkring te kiezen. Toch trok het hart steeds wéér naar het vak zijner keuze: den boekhandel.

Een sleepende ziekte ondermijnde ten slotte zijn gestel en nam op nog te jongen leeftijd dezen werkzamen man, die eenige jaren een sieraad van ons vak was, uit ons midden weg. J. Douma

's-Gravenhage, 30 Augustus 1919

Jubileum

Het was 20 Augustus j.1. 25 jaar geleden, dat de heer Van Eek bij de firma Van Stolk & Reese, papierhandel, te Rotterdam, in dienst trad. De dag werd 1 September feestelijk herdacht. Met zijn familie in het versierde kantoorlokaal ontvangen, sprak een der firmanten hem in hartelijke woorden toe, er aan herinnerende, dat hij in de afgeloopen 25 jaren de firma, eerst op kantoor, in latere jaren als vertegenwoordiger op reis trouw gediend had. Goede vrienden heeft hij zich in al die jaren onder de vele afnemers gemaakt. Ook zijn toewijding aan het vaderland tijdens de spoorwegstaking en laatstelijk tijdens de mobilisatie werd niet vergeten. Als herinnering aan dezen dag ontving hij een gouden horlogeketting. Daarna werd hij namens het kantoorpersoneel gelukgewenscht door den procuratiehouder, die de goede verstandhouding en den aangenamen omgang met den jubilaris roemde en een klok aanbood, waarop toespraken en gelukwenschen van de hoofden der verschillende afdeelingen volgden, alles onder aanbieding van geschenken. Met eenige hartelijke woorden bedankte daarna de jubilaris.

Faillissement

Bij vonnis der arrondissement-rechtbank te 's-Gravenhage is P. M. R e h o r s t, boekbinder, verklaard in staat van faillissement.

Curator: mr. H. J. Sasburg, Prinsenstraat 14, te 's-Gravenhage.

((Nederl. Staatscourant' no. 190).

Sluiten