Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

918

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL 1919. No. 67

boekhandel te Leipzig eene werkstaking plaats, welke tot op heden nog niet beëindigd is.

Aan deze staking nemen deel de bedienden en loopknechten, in den boekhandel werkzaam ; een eisch tot verhooging der salarissen en loonen is aanleiding tot deze staking. Welke eischen door de bedienden aan de patroons te Leipzig gesteld worden moge blijken uit het feit dat door een der bediendenvereenigingen een verhooging met 65 procent, door eene andere eene van 115 procent deisalarissen werd geeischt, aan welke eischen nog worden verbonden vorderingen, inhoudend de oprichting van bedrijfsraden, tot eene uitbreiding van de bevoegdheden der bediendencommissies, welke veel verder gaan dan door de in voorbereiding zijnde wettelijke regeling daarvan wordt bedoeld,

en ten slotte tot het opnieuw verkorten van den arbeidstijd. Volgens deze eischen zouden salarissen van 120 M. worden gebracht op 300, in enkele gevallen op 350 M., een eisch waaraan door de patroons niet kan worden voldaan. Dezen verklaarden zich echter bereid tot onderhandelingen op de basis van procentsgewijze toeslagen op de bestaande loontarieven, welk voorstel leidde tot eene bespreking, welke echter geen resultaat opleverde, hoewel de patroons zich bereid verklaarden, uit hunne boeken aan te toonen dat loonen als de gevraagde door hen niet betaald konden worden. Slechts met de vertegenwoordigers der loopknechten kon overeenstemming worden verkregen, waarbij dezen een loonsverhooging van rond 20 procent ontvingen.

ADVERTENTIËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: / 4.— per 3 maanden. Voor het buitenland, bij vooruitbetaling: ƒ 9.30 per hallj»ar. Afzonder!, nrs. 20 cent Bewrjsnrs. i5 cent. — —

Alphabetische Lrjst van boeken, tijdschriften enz., mtt titelregister, (uitgave van de Vereeniging): per Jaa' (12 nrs.) ƒ 1.75; afzonder!, nrs. 15 cent — — — —

Heden overleed na een langdurig lijden onze geliefde echtgenoot, vader, zoon, behuwdzoon en behuwdbroeder de Heer

OEDS CORNELIS VAN DUIJSEN

Uit aller naam: W. H. VAN DUIJSENGISOLF

's-Gravenhage, 2970 30 Augustus 1919

Voor Courant- en Drukkerij-Administratie, alsmede voor Redactiewerk

(bij gebleken geschiktheid), gevraagd een 2955

JONGMENSCH

Brieven met voll. inlichtingen, verlangd salaris enz. aan C. DE BOER Jr., Boekdrukker-Uitgever te Helder.

„DE BURGER" BOEKHANDEL

30 KEEROMSTRAAT - POSTBUS 692

KAAPSTAD 2963 zal gaarne aanbiedingen, circulaires en prospectussen ontvangen van alle uitgaven, die zich leenen voor

EXPLOITATIE IN ZUID-AFRIKA

LEVENSPOSITIE

In grooten Import-Boekhandel wordt ten spoedigste gevraagd

een Chef-Bediende

in staat geheel zelfstandig te werken en de leiding der zaak op zich te nemen.

Prima referentiën en kennis der moderne talen vereischt. Aanvangssalaris ƒ 1800.— tot ƒ2000.— per jaar. Bij gebleken^geschiktheid is -verhooging verzekerd.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad, 2971

Sluiten