Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>34

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 68

„Het Boek der Koningin"

Zooals te verwachten was, trachten velen nog ex. te koopen tegen aanbiedingsvoorwaarden. Wij kunnen niet blijven doorgaan met telkens naar aanleiding van zoo'n order te berichten, dat wij niet meer bij aanbieding leveren, dat wij dit eenige malen annonceerden, enz. enz. Daarom herhalen wij 't bij deze voor de laatste maal:

Wij leveren sinds de verschijning uitsluitend met 25 % en de premie 13/12. Het boek wordt uitgegeven voor een liefdadig doel, dus de verkoop moet zoo véél als maar mogelijk is opbrengen. Bovendien: ieder heeft een groot getal tegen aanbiedingsvoorwaarden kunnen koopen, en reeds in onze circulaire deelden wij mede, dat 't na de verschijning onherroepelijk uit zou zijn, met extra korting. Intusschen: 25% en 13/12 beteekent toch altijd nog meer dan 30 %!

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ „ELSEVIER"

AMSTERDAM, 6 September 1919 2999

FIRMA A. VERNOUT, te Haarlem, vraagt voor direct of later een flinke

BEDIENDE

goed bekend met het vak en goed verkooper. Salaris nader overeen te komen. 3000

Agent v. eene der gr. Duitsche potloodenfabr. wenscht nog eenige importante Holl. Firma's

d. Bureau- en Schrijfart.branche te vertegenw.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 2992

BIBLIOTHEEK

TE KOOP GEVRAAGD

Aanb. Postbus 715, Amsterdam. 2984

Verschenen bij den uitgever N. VEENSTRA, te

's-Gravenhage: 3004

Wat de Annexatie door België

voor

Limburg en Zeeland beteekent

door

Dr. P. VAN LIMBORGH

Prijs /0.50

Van dit werkje zullen in enkele dagen massa's exemplaren te plaatsen zijn.

Het gaat niet in Commissie! De netto prijzen zijn: 1 exemplaar. ... ƒ 0.315 10 exemplaren ... ƒ 3.50 25 » ...ƒ8.50 » ... ƒ15.— 100 » ... ƒ27.50

Etaleeren en er mee laten colporteeren is VERKOOPEN!

Nieuwe Amerikaansche Kaarten.

Hierdoor berichten wij onze geachte clientèle, dat wij een nieuwe Serie Amerikaansche kaarten, prachtvolle dameskoppen gesorteerd in 12 Dessins hebben ontvangen.

De prijs ervan is f 6.50 per 100 stuks nettto.

De bestellingen zullen in volgorde worden uitgevoerd.

DE MUINCK & Co. Amsterdam 3013

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN

k contant 2980

Sluiten