Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 69 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

941

«Tamarisk town», roman, door Shiela Kaye-Smith, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Cassell & Co., te Londen.

«Souvenirs entomologiques. Ire série. Études sur 1'instinct et les moeurs des insectes». Édition définitive illustrée door J. H. Fabre, is verschenen bij de Librairie Delagrave, te Parijs. (Voor het buitenland: Société d'exportation des éditions francaises).

Het formaat van den Franschen roman.

— Het eenheids-formaat van den Franschen roman is ook hier te lande vaak geprezen, zoo b.v. eenige jaren geleden door de heeren v. Moerkerken en Robbers, op eene vergadering van de Vereeniging van Nederlandsche letterkundigen.

Eene rondvraag, door de uitgevers-firma «La Renaissance du livre» onder de Fransche auteurs gehouden, naar aanleiding van de prijsverhooging van den Franschen roman, heeft hen ook over het uiterlijk van den roman aan het spreken gebracht, en daarbij heel andere meening doen hooren.

«Waarom, zoo zeggen de auteurs volgens het verslag dezer rondvraag, waarom de dwaze gewoonte gevolgd, de Fransche boeken altijd en eeuwig uit te geven in het formaat, dat omstreeks het midden der negentiende eeuw door de firma Charpentier werd ingevoerd en sedert voor alle Fransche producten der pers wet is geworden. Onder dit éénvormig en éénkleurig omslag verkoopt men tegenwoordig eene letterkundige waar, welke van inhoud zeer verschillend is. Naar nieuwe voorbeelden voor hunne uitgaven dienden de uitgevers eens rond te zien. En wanneer zij hunne boeken deden verschijnen in verschillende uitrustingen, zou niets hun beletten ook in de prijzen verschil te brengen^ Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat het volstrekt niet alleen redenen van smaak zijn, welke de Fransche uitgevers aan dit uniforme formaat doen hechten, doch dat dit wellicht in de meeste mate hun zuinigheid is. Het uniforme formaat, het uniforme papier,

de uniforme zetspiegel, het uniforme omslag, leenen zich uitstekend voor massabewerking en dus bezuiniging bij de vervaardiging, iets wat bij uitgaven in verschillend formaat enz. natuurlijk onmogelijk is.

Politiek in den handel.— ,The Publishers' circular' schreef onlangs: Er staan ons twee wegen open: handel drijven met onze vroegere vijanden, de Duitschers, of geen handel met hen drijven, en wij- meenen dat wij de zaak niet moeten bezien van een gevoelsstandpunt, doch van zakenstandpunt. Wij verwachten dat Duitschland ons groote sommen zal betalen. Dan is het dwaas om door gevoelskwesties moeilijkheden in den weg te brengen, welke alleen zullen uitwerken, dat Amerika de zaken doet welke wij konden doen. Duitschland bezit veel te veel van allerlei dat wij noodig hebben om een boycot niet een dwaze politiek te doen zijn. Maar indien wij zaken doen, laat het dan zijn op zakelijke wijze, zonder de vraag te stellen of Duitsche firma's of personen den oorlog goedkeuren of niet. Dat is hun zaak, niet de onze.

Geheel overbodig is deze opmenung mei. In een vorig nr. van Thé Publishers' circular' deelt een inzender n.1. mede, op welke wijze hij de vroegere relaties met eene Duitsche firma ging hervatten.

De Duitsche firma schreef mij, in haar verzoek om remise, zoo zegt hij, dat zij de beste gevoelens bezat ten opzichte van eene toekomstige hervatting van de vroegere aangename betrekkingen. Ik achtte het echter beter, uiting te geven aan mijne zeer gemengde gevoelens, en in den brief tot antwoord, vergezeld gaande van eene chèque, schreef hij o.m.: Hoewel noch ik noch eenig Engelschman ooit de beestachtigheden, bedreven door uwe militairen, die voor onze generatie de wereld hebben geruïneerd, zal kunnen vergeten, behoor ik toch tot hen, die begrijpen dat er tal van vredelievende en goedgezinde Duitschers zijn en ik ben volkomen bereid u onder dezen te rekenen en zaken te doen op de aangenaamste wijze, tot ons beider voordeel. - De Duitsche firma zond in antwoord hierop den brief terug, met eenige onderstreepingen, uitroepteekens en vraagteekens voorzien, en retourneerde tevens de chèque.

Een weinig common sense is aan den overkant van het Kanaal nog wel te gebruiken. Het is toch te dwaas om zaken te doen op deze wijze: Hoewel het torpedeeren van deLusitania een misdaad was, wensch ik van u te ontvangen 12 ex. geb., van enz.

Sluiten