Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 70

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDËL

951

Toen ik nog kort geleden hem kon waarschuwen met «toch voorzichtig te zijn en niet meer hooi op de vork te nemen» kreeg ik van een ander vriend van hem te hooren: ge hadt dit even goed tegen «het kwik» kunnen zeggen.

En nu is hij ons op 46-jarigen leefiijd ontrukt.

Terecht schreef «De Standaard»:

«Hoe heeft hij ten volle geleefd, deze man. Want daar was wel geen enkele tak van Christelijken arbeid waarin hij niet als stuwkracht optrad.

Diaken van de Gereformeerde Kerk van Amsterdam was hij, en welk een diaken! Met hoeveel geestdrift sprak hij altijd over dat werk, en wat was het hem een verheugenis, wanneer het na veel inspanning gelukt was, arme broeders en zusters te helpen. Dan jubelde hij. Hoe heeft hij velen mogen steunen als leider van de Voorschotkas voor leden der Geref. Kerk alhier.

Voor ons Christelijk onderwijs klopte zijn hart. Hij zat in het bestuur der Scholen voor L. O. op Gereformeerden grondslag, zoomede in het bestuur van de Vereeniging voor Voorbereidend Onderwijs, en was een van de leden, die tot op 't onstuimige af voor den bloei en den vooruitgang van die scholen ijverde.

In de politiek was hij, als lid van ons Bondsbestuur, een van de vooraanstaande mannen; in de sociale quaestie ging hij als 't ware op. In Boaz was zijn plaats en als Hoofdbestuurder dezer Vereeniging heeft hij ook in dien kring alles gedaan wat zijn hand vond om te doen. Zoo behoorde hij tot de oprichters der Christel. Werkgeversvereniging. En hoe bewoog hij zich in den gang van allen dag, als bestuurslid van allerlei vereenigingen. Hoe heeft hij, terwijl zijn gezondheid reeds sterk was aangetast, zich nog beijverd in de salarisactie der typografen.

Wie kende hem niet als medebestuurder van de «Nederlandsche Dagbladpers», waarin h'j zich wijdde aan de belangen van de Journalisten, en als Secretaris van den Christelijken Bond van Boekdrukkerspatroons.

Door H. M. de Koningin benoemd tot lid "er Salariscommissie voor Rijks Burgerlijke ambtenaren, schonk hij ook daar zijn kracht en arbeid.

Och, we hebben niet de helft genoemd van wat deze man gearbeid heeft; en buiten

al die bemoeienissen in Vereenigingen en Lichamen, hoevelen die in hun particuliere leven door dezen man zijn geholpen. In menig huis zal geschreid worden, als dat doodsbericht vernomen wordt En in zijn huis!

Daar schreien ze ook tranen van bittere smart».

Met zijn afgemat lichaam nam hij nog deel aan de besprekingen van de laatste Typografenstaking.

Wie hem daar nog ontmoet hebben zullen moeten erkennen dat hij «'t minst voor zichzelf over had». Zijn lichaam liet het niet meer toe en toch sleepte hij zich nog van Baarn, waar hij tijdelijke rust genoot, naar Amsterdam, als man van nauwe plichtsbetrachting. Want waar hij zich voor gaf, gaf hij zich geheel.

Bij den heer J. A. Wormser was hij na de lagere school te hebben doorloopen, als jongste bediende in betrekking gekomen om in den boekhandel te worden opgeleid. Al spoedig ontdekte de scherpziende blik van den heer Wormser in dezen jongen man iemand van bijzondere capaciteiten. En ze zijn tot volk ontplooiing gekomen onder zijn geniale leiding. Want wie met den heer Wormser in aanraking kwam en profiteerde van zijn goede eigenschappen moest een werker worden.

Toen ik Reese leerde kennen was hij administrateur van de ,Standaard' en .Heraut' en mijn positie bij den heer Wormser bracht mij dagelijks met hem in aanraking. Hierdoor ontstond een vriendschapsband die tot op den dag van zijn heengaan bleef bestaan.

Wat heeft hij zich vooruifgewerkt! De plaats die hij in de saamleving heeft ingenomen getuigt er van dat hij gewoekerd heeft met de talenten die hem geschonken waren. Zijn adviezen werden hoog gewaardeerd bij hen die dagelijks met hem omgingen, maar ook niet minder in de commissies waarin hij zitting had. Het was merkwaardig, op te merken, hoe zijn meening direct invloed had en domineerde. Nog op de laatste vergadering, die ik het genoegen had met hem bij te wonen, kwam het zoo duidelijk uit. Hij kwam eerst toen de vergadering reeds ten einde liep. Maar toen hij er was en aan de bespreking deelnam, waren zijn adviezen de beste... en hij nam de werkzaamheden op zich die gedaan moesten worden.

Sluiten