Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

952

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 70

Dat was misschien wel de «slechte hoedanigheid» die hij had bij al de goede die hem kenmerkten. Van den nacht maakte hij een dag, terwijl zijn dagtaak meer dan zijn volle werkkracht vroeg. Nil volentibus arduum!

Op de laatste vergadering van den Ned. Uitgeversbond werd de heer Reese als lid aangenomen. Wij betreuren het dat zijn lidmaatschap door den dood werd afgesneden, want hij zou ongetwijfeld een waardige plaats ook in dien bond hebben ingenomen.

«Het is niet in een paar woorden te zeggen wat «De Standaard» mede aan den onvermoeiden toewijdenden arbeid van den heer Reese te danken heeft», schreef de hoofdredacteur. Waar zulk een getuigenis werd neergeschreven, meenden wij niet achterwege te mogen blijven zijn nagedachtenis ook- in ons vakblad te eeren.

W. ten Have Amsterdam, 15 September 1919

Vennootschap

Met de .Nederl. Staatscourant' no. 194 is verzonden een bijvoegsel (no. 1363), bevattende de akte van oprichting en de statuten der naamlooze vennootschap Naamlooze vennootschap Boekbinder ij Van Lennep, vrhn. H. Engelbracht, te Amsterdam.

Het doel der vennootschap is de exploitatie van een boekbinderij, brocheerinrichting en enveloppenfabriek.

De vennootschap vangt aan op 21 Juli 1919 en eindigt op 31 December 1945.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt 100.000 gulden, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot 1000 gulden, waarvan 30 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van commissarissen.

Voor de eerste maal zijn benoemd tot directeur de heer H. Engelbracht en tot commissarissen de heer H. J. Groen, J. Groen en E. J. Groen.

«De hel». — Overeenkomstig den eisen van het O.M. is de boekhandelaar P., te Goesj beklaagd wegens het ten verkoop voorhanden hebben van exemplaren van «De hei», door de rechtbank te Middelburg vrijgesproken.

De uitspraak der rechtbank berustte, evenals de eisch van het O.M., op de verklaring van beklaagde, dat de inhoud van het boek hem niet bekend was.

Uit het buitenland

«1'Allemagne et la paix», door E. Denis, professeur a la Sorbonne, 2me édition, is verschenen bij de Librairie Delagrave, te Parijs. (Voor het buitenland: Société d'exportation des éditions francaises).

«1'Angleterre. (Sa politique intérieure), door dr. Edouard Gyot, professeur agrégé au collége Rollin, préface de H. G. Wells, is verschenen bij de Librairie Delagrave, te Parijs. (Voor het buitenland: Société d'exportation des éditions francaises).

«Histoire de la révolution de 1848», door Gaston Bouniols, 5me édition, is verschenen bij de Librairie Delagrave, te Parijs. (Voor het buitenland: Société d'exportation des éditions francaises).

«En batterie! Verdun (1916). - LaSomme, 1'Aisne. - Verdun 1917», door lieutenant Fousagrive, is verschenen bij de Librairie Delagrave, te Parijs. (Voor het buitenland: Société d'exportation des éditions frangaises).

De bediendenstaking te Leipzig. — De

staking der bedienden in den boekhandel te Leipzig, welke vier weken heeft geduurd, is geëindigd, doordat beide partijen overeenkwamen te onderhandelen over eene nieuwe loonregeling, welke voor 31 Januari 1920 moet zijn tot stand gekomen.

Opheffing der papierrantsoeneering in Hongarije. — De Hongaarsche regeering heeft besloten, de bepalingen, waardoor het verbruik van papier voor den rotatiedruk beperkt werd, op te heffen. Diensvolgens is het weder verschijnen der dagbladen dezer dagen te verwachten, waaronder ook verscheidene onlangs opgerichte, de nieuwere richting vertegenwoordigende bladen.

Vragenbus

Wie weet schrijver of uitgever van: 1 Het dierenrijk in kleuren; 2 Herinneringen van een oud-rechercheur.

K. A.

Sluiten