Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 70 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

955

In eenige dagen tijd leidde de Heer C. SMAL met uitnemend succes de annonce-exploitatie van een door ons uit te geven artistiek Kalender Vloeiboek. HOORN 3073 VERMANDE ZONEN

AANKOMEND BEDIENDE

gevraagd door de firma MEULENHOFF & CO., te Amsterdam, bekend met de moderne talen, althans met Duitsch. Aanvangssalaris ƒ60.— a ƒ 75.— p. maand met vooruitzicht op geleidelijke verhooging. 3085

Dezer dagen verschijnt: LEERBOEK VAN HET HANDELSREKENEN door M. VAN OVEREEM

Deel 11 - Derde druk

Eerste StukPrijs: ingenaaid pro compleet ƒ 5.50 + 20 o/0 crisistoeslag Premie 13/12

Op den herdruk van dit twééde deel wordt dringend gewacht, daarom laat ik dien in twee stukken verschijnen, die niet afzonderlijk worden geleverd. Bij aflevering wordt het geheele werk berekend; het tweede stuk volgt einde van dit jaar gratis.

Ruiling van ex. in stukken tegen complete ingenaaide of gebonden kan niet worden toegestaan, men bedenke dit bij de bestelling.

Wie zijn ruil-exemplaren wil ontvangen in deze uitgave in twee stukken geve dit op, doch neme volledig kennis van het boven meegedeelde.

3055 H. HONIG

Utrecht, 9 September 1919

FANTA1SIE KAARTEN

Zichtzendingen op aanvrage AUG.v.d. VELDE, Amsterdam

3062

H. H. KOK Bzn., te Zwolle, vraagt zoo spoedig mogelijk een ervaren 3054

Bediende P.G.

die zelfstandig kan optreden.

Br. met uitv. inl. en verl. salaris worden ingewacht.

ACTUEEL GLASARTIKEL

VERSCHENEN: 3079

LIMBURG

ten opzichte van

NEDERLAND en BELGIË

door

A.J. A. FLAMENT

Rijksarchivaris in Limburg

Part. prijs 40 cent Bij 10 ex. 33 ct., bij 25 ex. 31 ct., bij 50 ex. 30 cent.

Etaleeren is verkoopen

J. H. VOS

Maastricht 3079

TE KOOP

wegens aanschaffing van grooter formaat:

1 SNIJMACHINE (Krause) doordr., snijl. 50 c.M.

1 BORDSCHAAR (Krause) snijl. 100 c.M., ijzeren onderstel.

Beide machines zijn gebruikt, doch in goeden toestand.

Adres: J. L. REUYL, te 's-Heerenberg. 3072

„HETTOONEEL"

Door de groote moeilijkheden veroorzaakt bij het incasseeren der gelden, wordt aan den Boekhandel bekend gemaakt dat de losse banden voor het Tijdschrift „HET TOONEEL", in het vervolg alleen geleverd worden tegen inzending van het verschuldigde bedrag per postwissel.

Op rekening kunnen ze niet meer geleverd worden.

Part. prijs / 2.50. Netto f 2.-. 3071

ELIAS P. VAN BOMMEL Kerkstraat 58, Amsterdam

GRAVURES - ETSEN KLEURENDRUKKEN ANSÏCHTSKAARTEN KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN 3058 KLEURINRICHTINO LIJSTENF ABRIEK PASSEPARTOUTS in alle maten en kleuren

DEMUINCK&CO. AMSTERDAM

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN

a contant 3060

Wie kan met 1920 een partij tijdschriften gebruiken van 1 hoogstens 2 maanden oud.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3091

Sluiten