Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-én-tachtigste jaargang Mo. 71 Vrijdag ld September 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIG1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Genbonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereeniging tér bevordering van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

KENNISGEVING

Het is aan het Bestuur gebleken, dat door verschillende uitgevers van schoolboeken verzuimd wordt in hunne advertenties mede te deelen, dat de particuliere prijzen met 20 % moeten worden verhoogd (krachtens het besluit van de Vereeniging van Schoolboekuitgevers).

Daar hierdoor verwarring kan gesticht worden bij de lezers dezer advertenties, acht het Bestuur het geWenscht er op te wijzen, dat deze mededeeling in het vervolg niet achterwege mag blijven.

AUTEURSWET 1881 Het Bestuur deelt mede, dat van De wet van 28 Juni 1881 tot regeling van het Auteursrecht. Litteratuur en Rechtspraak 1882-1910. Verzameld en bewerkt in opdracht van de Ver¬

eeniging ter bevordering van de

belangen des Boekhandels, door J. E.

Belinfante. 's-Gravenhage. 1910. 8°,

Prijs ƒ5.—, voor leden der Vereeniging een exemplaar verkrijgbaar is a ƒ2.— netto.

Aanvragen te richten tot den Administrateur der Vereeniging.

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris Amsterdam, 18 September 1919

COMMISSIE TOT REGELING VAN HET

VERTALINGSRECHT Alle brieven en stukken inzake het Vertalingsrecht gelieve men voortaan te zenden aan den Administrateur der Vereeniging, den heer M. BRONNER, Heeren. gracht 124-128 ('t Boekhuis), Amsterdam. BERICHT:

De aanteekening van Locke, William J., The white dove, op 11 Augustus 1919 door de N.V. A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij te Leiden, is geroyeerd, daar dit werk reeds op 22 September 1916 werd aangeteekend door de N.V. Boekhandel v.h. W. J. van Hoogstraten te 's-Gravenhage, welke het vertalingsrecht heeft overgedragen - echter

Sluiten