Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. m NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

967

omdat deze alle uiteenloopende smaken dienen te bevredigen.

Arnold's onderzoekingen wijzen op eene dergelijke afneming van boekwinkels in het Vereenigd Koninkrijk. Evenwel ontdekte hij het omgekeerde verschijnsel in Nederland, België, Skandinavië, Duitschland, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk, Hongarije, enz. Per hoofd der bevolking blijkt in normale jaren ~ het aantal nieuwe uitgaven op het Europeesche vasteland verreweg grooter te wezen dan in Amerika.

Zijns inziens mag dit aan het lezend publiek in die beide Engelsch sprekende landen niet worden verweten. Als hoofdoorzaak onderkent hij eene zekere mate van gebrek aan samenwerking tusschen uitgever en boekhandelaar. Stelselmatigheid is allesbehalve eene deugd van Yankees.

Huidige Amerikaansche handelsgebruiken stellen dezen laatste bloot aan gewaagde ondernemingen uit hoofde der speculatieve geaardheid van zoovele nieuwe boeken als thans verschijnen. Z. i. geniet daarentegen de boekverkooper op Europa's vasteland ten deze van 's uitgevers zijde aanmerkelijken steun. Zoo men in Amerika dergelijke verhouding wilde toepassen zou, volgens hem, hernieuwde bloei van den boekhandel moeten intreden en tevens de standaard en het gehalte verbetering ondergaan tot een tevoren ongekend peil.

Arnold verwacht, dat na invoering dier verbetering avonturiers op uitgeversgebied, geneigd om boeken van twijfelachtig gehalte

aan een veel te veel tegoeder trouw schijnende markt op te dringen, meer en meer moeite zullen ondervinden om aldus hun slag te slaan. Nauwgezette uitgevers met vergroote verantwoordelijkheid zullen scherper op de hoedanigheid gaan letten van hetgeen zij verlangen te verspreiden. Ten slotte voorziet hij, zoo de beoogde verbeteringen ingang mochten vinden, dientengevolge grooter vertrouwen ontstaan bij het publiek in uitgevers en boekverkoopers met alle gunstige verschijnselen, welke daaruit moeten voortvloeien,

Het boek omslag. — Wie vond het omslag uit, waarin een nieuw boek tegenwoordig steeds gehuld is, zoo vraagt ,The Book monthly' ? Niemand schijnt die vraag te kunnen beantwoorden. Het omslag is overigens steeds gegroeid, heeft zich trapsgewijze steeds ontwikkeld. Het was aanvankelijk slechts een wit stuk papier, dat een nieuw boek moest beschermen tegen de aanraking der vingers.

Daarna begon het kleuren te vertoonen en langzamerheid werden het platen. Tegenwoordig dient het omslag van een roman, die verkocht wil worden, iets zeer opvallends te vertoonen, hetzij zeer romantisch, of zeer modern. Het omslag is een onvermijdelijk iets geworden en zelfs de verschrikkingen van den papiernood gedurende den oorlog zijn niet in staat geweest het te doen verdwijnen, hoewel zijn glorie af en toe wel iets er door geleden heeft.

ADVERTENTIËN

ABONNEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.— per 3 maanden. Alphabetischt Lflst van boeken, tgdschriiten enz., nul Voor het buitenland, b$ vooruitbetaling: ƒ 9.30 per hall- titelregister, (uitgave van de Vereeniging): per Jaai i«ar. Afionderl. nrs. 20 cent Bewgsnrs. 15 cent — — (12 nrs.) ƒ 1.75; afzondert, nrs. 15 cent — — — —

Gevraagd in een Boek TER OVERNAME AANGEBODEN

kantoorboekhandel en druk- ., , , , . . ... „„„ . .

kerij een op vooruitgaande plaats met inrichting voor mid¬

delbaar onderwijs en veel vreemdelingenverkeer een

SLïïï BOEKHANDEL

omgaan. Aanv.sai. ƒ50.p.m. met afd. luxe artikelen

Br. met voll. inl. onder het , , „„„

Nr. dezer Advert. aan het Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan Bureau van dit Blad, 3093 het Bureau van dit Blad. 3129

Sluiten