Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

968

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 71

Heden overleed tot I Opletten H.H. Uitgevers van Tijdschriften

onze groote droefheid Voorkomende kwitantiën van tijdschriften,

ZZfvf^llTr waarvan niet vooraf nota werd gezonden, gaan beslist terug, onder verwijzing naar deze

JOANNES LAMBERTUS kennisgeving; onkosten hierdoor veroorzaakt

VAN LITH nemen wij niet voor onze rekening,

in den ouderdom van Na ontvangst van nota wordt het bedrag, bij

ruim 68 jaren. accoordbevinding, per postwissel toegezonden.

wed. J.l. van lith- Rotterdam 3104 E. DE BONT & ZOON

VERVERS

EN kinderen "

Sloten N.-H., , , ... , ,

16 September 1919 Wegens de steeds stijgende kosten en

De teraardebestelling gebrek aan meerder bedrijfskapitaal zoekt

zal plaats hebben op een BOEKHANDELAAR verandering van

Zaterdag 20September, werkkring. Eenigszins bekend met het

des morgens te 11 uur ... , ..n^^,^it

oP de R.k. Begraaf- drukkersvak en uitgeverij.

plaats Sint Barbara, Brieven onder het Nr. dezer Advert. aan

Spaarndammerdijk. 3125 foet Bureau van dit Blad. 3126

Boek-, Papier- en Te koop aangeboden in een der hoofd-

Kantoorboekhandel plaatsen van ons land

in stadje in zuid-Hol- Een vooruitgaande Boekhandel

land ter directe over- t , L A11 .... ,

name aangeboden, «et veel toekomst. Alleen zij, die over vol-

annex flinke bovenwo- doend kaPitaal kunnen beschikken, gelieven

ning. Koopprijs contant, te reflecteeren

doch billijk Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan

Brieven ónder het Nr. het Bureau van dit Blad. 3124

dezer Advert. aan het wmihmimw^——1 1 ""

Bureau v. d. Blad. 3131 ~ •

~ Verschenen:

Voor een kleine Drukkerij QR]SIS RECHXSPRAAK VAN DEN BIJZONDEREN

met uitgave van een week- CRISISRECHTER. Uiteenzetting van de wet, met blad, annex Boekhandel, op daarbij behoorende besluiten, ten aanzien van een een eroot dorp, wordt ee- bijzondere rechtspraak in de distributie-aangelegenzocht een flink heden door H. CH. G. J. van der MANDERE, Secrezoent een mme tarig y rf Redactie v. h. «Sociaal Jaarboek v. Neder-

1 ONGMEN SCH MnbSn|a ToT eii met 10 Óctóber e.k.: 1-4 30 o/0,

* 5-10 350/0, 11-25 40<Vo, 26-50 42o/0, 51 en meer 45o/0.

die den patroon kan ver- Daarna 25%.

vangen. Wordt niet in commissie gezonden.

Brieven onder hetNr. dezer HOLL. UITG. MAATSCH. «AMSTERDAM»

Advertentie aan het Bureau Amsterdam, Heerengr. 565 3123

van dit Blad. 3132 1

Sluiten