Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

970

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No; 71

Eigenaar eener goed ingerichte Drukkerij, waarvan de persen te veel stil staan, annex Boekhandel, op een Hink vooruitgaand dorp, zoekt

Associatie

met Uitgever, die veel eigen werk heeft en die het administratieve gedeelte op zich wil nemen.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3120

In een Boekhandel te

Groningen, wordt gevraagd

een Juffrouw

op de hoogte van het vak en goed met beschaafd publiek kunnende omgaan.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau van dit Blad. 3110

N.V. BOEKHANDEL VISSER & CO., te Weltevreden, vraagt een goed onderlegd

BEDIENDE

Kennis van moderne talen vereischte. Aanvangssalaris ƒ 250.— per maand met jaarlijksche verhoogingen. Vrije overtocht.

Brieven met uitvoerige inlichtingen aan J: VALKHOFF, Procuratiehouder N.V. BOEKHANDEL VISSER & CO., te Amersfoort. 3118

Gevraagd tegen 15 October of later een

flinke Bediende

die het bestelboek zelfstandig kan beheeren.

Brieven met opgaaf van verl. salaris en referenties onder het Nr. dezer Advert. a* h. Bureau v. d. Blad. 3133

In het centrum des lands gevraagd in een Boek- en Kunsthandel een

Tweede Bediende

m. of vr., voornamelijk voor administratie.

Br. met inl. omtr. vorige betrekk. en verlangd salaris onder het Nr. dezer Advert. a. h. Bureau v. d. Blad. 3134

In SCHELTEMA & HOLKEMA'S BOEKHANDEL, te Amsterdam, kan een

aank. Bediende

geplaatst worden. 3119

Geroutineerde kracht,

m. jaren in eerste importen debietz. werkz. geweest, zoekt leidende positie in grooten Boekh., onverschillig waar. Leeft. 25 j. Prima refer.

Br. onder het Nr. dezer Adv. aan h. Bur. v. dit Blad. 3116

HEDEN VERSCHENEN:

De Middenstand en de economische Bedrijfsorganisatie

Prae=advies voor het derde R.=K. Middenstandscongres

door

Prof.Mr.J.A,VERAART

Prijs 60 cents, netto 45 cents Eenige premie 7/6, 3135 N.V. Boekdrukkerij TEN HAGEN

Den Haag, 18 Sept. 1919

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 3101

N.V. BOEKH. EN UITG.-MU. „ONTWIKKELING" Paleisstr. 43, Amsterdam Telefoon 6243 N.

Laatste zeer actueele uitgaven: 3122

R. Kuyper, Gereed voor de Sociale Revolutie, 2e druk .... ƒ 0.20

Mr. P. J. Troelstra, De Revolutie en de S.D.A.P.

Ing. ƒ0.75, geb. ƒ1.10

F. M. Wibaut, Economische bedrijfsorganisatie

ƒ0.40

Dr. Ir. Th. v. d. Waerden, Loonsverhooging, prijsstijging en socialisatie

ƒ 0.10

J. v. d. Tempel, De Saboteurs van d. 8-urendag

ƒ 0.10

H. J. Hegenraat, De onderwijsprograms der onderwijzersvakvereenigingenter toetsing van het ontwerp-onderwijswet van Min. Dr. de Visser ƒ 0.70

A. W. IJzerman, De weg der beschaving (uit en over de sociologie van Muller-Lyer) Ing. ƒ2.40 Geb. ƒ2.75

C. Pothuis—Smit, Van Olympe de Gouges tot Clara Zetkin (De gesch. v/h. alg. vrouwenkiesr.

Ing. ƒ 0.70, geb. ƒ L-

Groote Leesinrichting en Bibliotheek

te Haarlem met Januari te koop aangeboden.

Brieven onder het Nr. dezer Advertentie aan het Bureau | van dit Blad. 3113

Sluiten