Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 71 .

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

971

EEN BOEK VOOR DEZEN TIJD! ACTUEEL IN HOOGE MATE!

Dezer dagen worden verzonden de bij aanbieding bestelde exemplaren van: Dr. H. W. PH. E. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA

REVOLUTIONNAIRE CULTUUR

MET PORTRET

De boekhandel, voor zoover persoonlijk bezocht met deze nieuwe uitgave, heeft terecht getoond bij het opgeven der bestelling gróót vertrouwen te hebben in het succes van dit boek.

Onderwerp èn auteur zijn voldoende waarborg!

-Aan de firma's die niet meer konden worden bezocht, zijn de aanbiedingscirculaires verzonden. Bestellingen worden ingewacht per post tot 25 Sept. a.s.

Een prospectus met groot portret wordt bij de voor rekening bestelde exemplaren gevoegd. . . , , _

Het behoeft geen betoog, dat in een tijd als de onze een boek als dit, waarvan auteur is de wijsgeerige en geleerde schrijver, die in de laatste jaren door zijn talrijke werken van bespiegelenden aard een groote populariteit verwierf, enorme belangstelling wekken zal. . ....

Dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga geeft m dit werk een inzicht in het streven en de bedoelingen van hen, die een ander maatschappelijk stelsel en een nieuwe cultuur propageeren. De lezer kan zich aan de hand van dit boek zélf een zuiver oordeel vormen - vrij van oppervlakkigheid - over alles wat in onzen tijd op economisch, cultureel en staatkundig gebied streeft naar en woelt om verandering.

De naam van een man van rustige en fijne bezinning als de auteur van dit boek is er waarborg voor, dat allen die het wereldgebeuren met nauwlettendheid gadeslaan en in den strijd der geesten belangstellen, zich dit interessante boek zullen aanschaffen. De prijs is: ingenaaid f 3.90; gebonden / 4.75.

ZOO JUIST VERSCHENEN: 3125

NEDERLANDSCHE KUNST

Een reeks artistieke handboeken onder redactie van JOHAN VORRINK

Deel II. Dr. JAC. VAN GINNEKEN, GELAAT-, GEBAAR- EN KLANKEXPRESSIE Prijs f3.—, gebonden / 3.90

DE BELGISCHE SCHILDERS IN HOLLAND (Hoe zij Holland zagen)

door Dr. LEO VAN PUYVELDE

Hoogleeraar in de Kunstgeschiedenis aan de Universiteit te Gent Opgedragen aan de Prinses Albert de Ligne Met 54 reproducties in Rotogravure naar schilderijen van Belgische meesters Prijs gebonden f 20.— Dit kunstwerk waarin zijn opgenomen vele mooie reproducties van het werk van een groot aantal Belgische schilders, die gedurende de oorlogsjaren hier te lande vertoefden, zal groote belangstelling ondervinden.

DEZER DAGEN ZULLEN WORDEN VERZONDEN:

De Hedendaagsche Motoren v. Gas, Benzine, Petroleum en Spiritus

Elementair Leerboek door H. A. ROMEYN

Derde verbeterde en vermeerderde druk. — Prijs ingenaaid ƒ 3.25; gebonden ƒ3.95 Deze derde druk zal weder met belangstelling ontvangen worden. Het is het bekende boek voor de bestudeering van verschillende motoren.

Het Boek der 1000 Raadgevingen door Clarisse Handig

Meer dan drieduizend recepten, huis- en gebruiksmiddelen, raadgevingen en inlichtingen op huishoudelijk en hygiënisch gebied

Prijs ƒ2.90; gebonden ƒ3.50 Het laat zich aanzien, dat dit boek een uitgebreide verkoop ten deel zal vallen

leiden, 15 sept. 1919 A. W. SIJTHOFPS ÜITG.-MAATSCHAPPIJ

Sluiten