Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i9i9. No. fl NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

973

Bij J. H. KOK, te

Kampen, verscheen heden:

PRINCIPIEEL STUDEEREN

TOESPRAAK gehouden bij den aanvang van den nieuwen cursus aan de Vrije Universiteit den 17den September 1919 door

Dr. F. W. GROSHEIDE

Prijs /0.60

p^F* Wie comm.-ex. verlangt gelieve even aan te vragen. 3117

HEDEN VERSCHIJNT:

HET ROEIEN

Handleiding bij de beoefening der roeisport

door

G.A.ABENDANON

Uitgegeven in samenwerking met den Nederlandschen Roeibond

Prijs gecartonneerd ƒ1.25

In universiteitssteden en plaatsen waar een roeivereeniging gevestigd is, vlot te verkoopen. Het feit, dat het boekje onder de auspiciën van den Ned. Roeibond verschenen is, waarborgt een flink debiet onder gymnasiasten, H.B.S.'ers en Studenten.

Gelegenheid tot bij aanbieding bestellen tot 1 October.

Commissiezending en prospectussen op aanvrage.

M. E. KLUWER Deventer 3123

Aanbieding

Tegen zeer voordeeligen prijs aangeboden diverse soorten zwarte en gekleurde potlooden, carbonpapier, papierclips model „Gem", inktpotten, vloeidrukkers, lak, linialen, enz.

Duidelijk omschreven aanvragen te richten tot: E.DEBONT&ZOON

ROTTERDAM 3103 Afd.Kantoorboekhandel Int. Tel. nrs. 2472-2492

Van Ditmar's Couranten-Import

ROTTERDAM Wijnstraat 27 - Tel. 13907

levert 3098 Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

Gevraagd van Fl. L. Barclay: alle boeken ingenaaid.

Opgaaf met prijs onder het Nr. dezer Advert. aan het Bureau van dit Blad. 3136

N.V.v/h.J.GILTAY&ZOON

ELECTRISCHE

BOEKBINDERIJ

3106

Ingericht zoowel voor groote als voor kleine oplagen. Vlugge levering. Billijke berekening. Monsters en modellen steeds gaarne ten dienste.

— DORDRECHT — Telefoon Interc. 165

Aangeboden aan meestbiedende: 3127

24 gros Schoolkrijt

N.V. W. HILARIUS Wzn.'s BOEKHANDEL - ALMELO

©Terugvraag

vóór 1 Oct. a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk:

LEEMAN, Exercices de Grammaire. 31 n

Gouda VAN GOOR ZONEN

Teruggevraagd

vóór 27 Sept. 1919, om te

ruilen voor nieuwen druk:

J.C.SNIJDERS,Duitsch Leesboek I, 4e druk. l. C. g. malmberg Nijmegen, 15 Sept. '19 3114

«Sf AANMAAK VAN WN PRENTBRIEFKAARTEN]

GWtENENfaSNEL-DïN IMAüÜ

Sluiten