Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

976

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

19i9. No. 71

PH. SIMONS & CO., DEN HAAG Rotterdam - Amsterdam

SIMONS' VEERTIENDAAGSCHE HERAUT

Ons Tweewekelijksch Geïllustreerd Overzicht over Nieuwe Nummers van Ons Fabrikaat en Nieuwe Aanwinsten onzer Collecties Kantoor-, School- en Schrijfbehoeften

wordt onzen vasten Afnemers geregeld toegezonden en is op aanvrage voor Boekhandelaren en andere Belanghebbenden gaarne verkrijgbaar 3105

UITGAVEN VAN DE AFDEELING HANDEL VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL BEZUIDENHOUTSCHEWEG 30, TE 's-GRAVENHAGE

De aandacht wordt gevestigd op de volgende publicaties, welke door de Afdeeling Handel, als Rijksvoorlichtingsdienst op economisch gebied, worden verspreid:

A. Het weekblad «HANDELSBERICHTEN» met de bijlage «ECONOMISCHE VERSLAGEN van Nederlandsche Diplomatieke en Consulaire Ambtenaren».

Abonnementsprijs per jaar ƒ4.— (binnenland), ƒ6.— (buitenland); afzonderlijke nummers ƒ 0.10 , (zonder bijlage), ƒ0.20 (met bijlage). Proefnummers, voor zoover beschikbaar, gratis.

B. «ADRESSEN VAN FABRIEKEN IN NEDERLAND», ƒ 0.10 per nummer, of ƒ 3.— voor de geheele serie (voor abonnés op het weekblad «Handelsberichten» ƒ 1.—).

C. «VERSLAGEN EN MEDEDEEL1NGEN», verkrijgbaar tot den voor ieder nummer afzonderlijk vastgestelden prijs.

D. «APERQU DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DES PAYS-BAS». — «A general View of Trade and Industry in the Netherlands». 20 brochures in de Fransche en Engelsche taal. Prijs per serie ƒ 2—, per brochure ƒ 0.10.

E. ANDERE PUBLICATIES, verkrijgbaar tot den voor ieder afzonderlijk vastgestelden prijs.

IBfP" Voor verkrijging van deze publicaties en voor het opgeven van abonnementen op het weekblad wende men zich tot de Afdeeling Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Bezuidenhoutscheweg 30, te 's-Gravenhage, door welke de toezending rechtstreeks geschiedt.

Voor toezendingen in het binnenland worden geen, voor die naar het buitenland wel portokosten berekend.

Aan den boekhandel wordt op bovenstaande prijzen eene korting van 15 pCt. voor «Handelsberichten», en van 20 pCt. voor de overige publicaties toegestaan.

Geldswaarden uitsluitend per postwissel in te zenden.

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels f 0.62ll^, elke regel meer 12^ cent Voor niet-leden, ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — — — — —

Adverteeren bij abonnement volgens tarief. — — —

Afdeeling .Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per reg«l bij Vooruitbetaling in bons. — — — — — — —

Van Advertentien op den dag vóór de uitgaaf 's middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen niet worden verlangd. — — — — — — — —

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels : Kennisgeving. - Auteurswet 1881. - Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht. — Niet officieel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen; J. L. van Lith. f - Teraarbestelling j. W. Reese. - Vennootschap. - Uit het buitenland. De boekenproductie in Frankrijk gedurende den oorlog. - Openbare boekerijen en boekwinkels in Amerika. - Het boek-omslag. — Advertentiën.

typ. amst, boek- en stebndr. v/h. eu.brman harms & CO.

Sluiten