Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 72

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

979

haaldelijk meerdere zendingen van één afzender, op verschillende data verzonden, op een en denzelfden dag bij ons arriveeren. (Vele vervoermiddelen zijn lang niet „model"!). Dan het verzoek om in te vullen

„voor rekening van °^^^».

Deze vraag moet alleen beantwoord worden door hen, die zendingen aan Het Bestelhuis zenden voor rekening van anderen, zoowel als voor eigen rekening, in casu drukkers en binders. Alle andere committenten vullen daar dus niets in.

En dan vergete men vooral niet de kaart te onderteekenen of te stempelen. De ervaring heeft mij nu reeds geleerd (hoewel dit stelsel eerst 1 Oct. in practijk wordt gebracht, hebben tientallen committenten onmiddellijk de kaarten al gebezigd!), dat men dat kalmweg vergat.

En dan s.v.p. geen correspondentie voeren op die kaarten; daar zijn ze niet voor en beantwoording wordt er door vertraagd of verzuimd.

Resumeerend: enkel totaalcijfers invullen, geen specificatie der soorten, geen correspondenties, wel onderteekenen of stempelen en verder niets.

Nu nog een verzoek aan committenten in Amsterdam. Brengt n.1. niet ettelijke malen per dag uw goed bij ons, doch beperkt dat s.v.p. tot een of twee keer per dag. Er wordt immers toch maar eenmaal per dag verzonden? Dat voorkomt dan noodeloos gebruik der gele kaarten en vooral veel administratieve rompslomp.

Ten slotte een verzoek aan hen, die geregeld grootere partijen kisten, enz. aan Het Bestelhuis afzenden, om een duidelijk, sprekend kenteeken, b.v. een rood +, een dito cirkel of iets derge¬

lijks aan te brengen op die kist of mand, waarin zich de roode kaart bevindt. Dat zal bevorderen, dat in sorteering en distributie geen noodelooze vertraging ontstaat.

Om te besluiten. Ik zond iedereen voorloopig een kleinen voorraad kaarten, voor de meesten voldoende voor een maand, omdat de bestelde voorraden nog niet geheel door den drukker waren geleverd. Tegen dat die kaarten op zijn, vrage men bijtijds aanvulling. Doch met mate. Ik ontving nu reeds meerdere aanvragen om 100,200 stuks door committenten, die A°. P°. niet meer dan 1 a 2 zendingen per maand aan ons hadden afgezonden.

De Directeur van het Bestelhuis: D. P. HARTING Amsterdam, 22 Sept. 1919

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Albini, Josephl, Vercingetorix. Carmen praemio aureo ornatum in certamine poëtico. Hoeufftiano. Accedunt tria carmina laudata. Amstelodami, apud Io. Muilerum. Gr. 8°. [255 x 165]. (III, 19, 16, 13, 11 blz.).

Albini, Josephi Vercingetorix. - Francisci Sofia-Alessio, Pax natalicia. - Antonii Faverzani, Lygdus ad matrem. - Francisci Xaverii Reuss, -Epistola senis ad juvenem.

Baumhauer, Mr. P. M., en mr. J. A. Eigeman: Beginselen der staathuishoudkunde. 10e druk. 's-Gravenhage, G. Delwei. 8°. [24x16]. (III, 196 blz.). ƒ2.50

Bergh van Eysinga, Dr. H. W. Ph. E. van den: Revolutionnaire cultuur. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij 8°. [23x16]. (III, 223 blz., m. e. portr.).

ƒ 3.90; geb. ƒ 4.75

Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks. Uitgegeven door het Centraal bureau voor de statistiek. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. Gr. 8». [27x18].

264. Jaarstatistiek van den in-, uit- en doorvoer over 1917. (CXIX, 483 blz.). / 2.50

Sluiten