Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

980

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 72

Brink, Ds. H. G. van den: Volharden tot het einde. 10e druk. 's-Gravenhage, Js. Bootsma. Gr. 8». [245x16]. (15 blz.). ƒ-.25

Courths-Mahler, H.: De arme kleine Annie. Uit het Duitsch vertaald door J. P.-Wesselink van Rossum. Amsterdam, J. T. Swartsenburg. 8». [215 x i55]. 2 din .(156; 160 blz.). ƒ 4.90; geb. ƒ 5.90

Cremer, A. F., zie: Jongens- en meisjesbibliotheek, Jacob van Campen's.

Eerzamen, F. den: Ons aardrijkskundeboekje. Bestemd voor scholen voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs. Gouda, G. B. van Goor Zonen. Gr. 16". [21 x 175].

1. Nederland en Europa. 3e druk. (40 blz>

Eerzamen, F. den: Ons geschiedenisboekje, bestemd voor scholen voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs. 3e druk. Gouda, G B. van Goor Zonen. 8°. [19x13]. (16

blz.). I '-^

Eerzamen, F. den: Ons tweede geschiedenisboekje ten dienste van het voortgezet en meer uitgebreid lager onderwijs. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8°. [19x13]. (56 blz.). ƒ -'35

Eigeman, Mr. J. A., zie: Baumhauer, Mr. P. M., en mr. J. A. Eigeman.

Eilkema de Roo, J.: Dubbele levens. 2e, gewijzigde druk. Amsterdam, H. J. W. Becht. 80. [21 x 16]. (III, 199 blz.).

L ƒ 3.90; geb. ƒ 5.25

Faverzani, A., zie: Albini, J.

Gedenkschrift terherinneringaandeopening van de landbouwhoogeschool te Wageningen. 9 Maart 1918. Wageningen, H. Veenman. Gr. 80. [25x165]. (58 blz., m. 1 Pltfy

Geschriften van de Nederlandsche Vereeniging voor armenzorg en weldadigheid te Amsterdam. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink & Zoon. Gr. 8". [245x16].

XXVI. Twaalfde algemeene vergadering. Jaarverslag over 1918. Beraadslaging over de de onderwerpen : Subsidieering van instellingen van weldadigheid van overheidswege. (Is het wenschelijk de in art. 14 der armenwet voorgeschreven beperking te laten vervallen?). Welke maatregelen kunnen worden genomen tegen de bedelarij en landlooperij ? Lijst van leden, begunstigers en vrienden, enz. (VI, 143 blz.). J L—

Goudoever, R. S. van, zie: Jongens- en meisjes-bibliotheek, Jacob van Campen's.

Grosheide, Dr. F. W.: Principieel studeeren. Toespraak gehouden bij den aanvang van den nieuwen cursus aan de vrije universiteit den 17den September 1919. Kampen, J. H. Kok. Gr. 8°. [25x17]. (16 blz.). ƒ-.60

Hermanna, zie: Jongens- en meisjesbibliotheek, Jacob van Campen's.

Kudig, Mr. D.: Adviesbureau's voor bouwverenigingen. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8°. [235x 16]. (47 blzj.

Jaarboek der rijks universiteit te Leiden. Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. 8°. [20 x 14]. (III, 174 blz.). ƒ 1.75

Jongens- en meisjes-bibliotheek, Jacob van Campen's, onder redactie van A. Schabeek. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen. 8°. [195 x 13]. Per nr. ƒ -.20

51. Cremer, A. F.: Het zwarte goud en onder de kolenbranders. (47 blz., m. afb. tusschen tekst).

52. Goudoever, R. S. van: Russische vertellingen. Naverteld. Teekeningen van A. J. van Dijk. (39 blz.).

53. Hermanna : De witte poes. - Lobbes. Bert en Bruun. (48blz., m. afb. tusschen tekst).

54. Pieck, A. F.: Uit het leven van Jopie en Bobbie. - Hercules en zijn hond. Teekeningen van Greta en Adri Pieck. (45 blz.).

55. Hermanna : Kinderen van de hei en andere schetsen. Teekeningen van Alb. Halm jr. (47 blz.).

Kalender-schrijfmap, Veen's, voor 1920. Amsterdam, L. J. Veen. [38x50]. ƒ 2.75 Los vloei » 1.15 Met tasch » 3.—

Knitel, pr., Fr., zie: Leesbibliotheek van de

maatschappij «de Katholieke Illustratie».

Leesbibliotheek van de maatschappij «de Katholieke Illustratie». LXIVe jaargang. 's-Hertogenbosch, Drukkerij vrhn. Henn Berger. 8». [185 x 13].

Per jrg. (12 afl.) ƒ3.-, p. p. ƒ3.25 Knitel, pr., Fr.: De erfgename van «De watervallen». Naar den Engelschen roman «Adelaide Lindsay» zeer vrij bewerkt, dl. % (124 blz.).

Nebeling: Le grand tailleur. Methode de coupe. Leyde, Société d'éditions A. W. Sijthoff. Fol. [45x30]. (88 blz., m. afb. tusschen tekst). Gecart. ƒ 20.—

Nieboer, Attie: Boerentypen en humor uit de Betuwe. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen. 8". [215x16]. (237 blz., m. afb. tusschen tekst), ƒ 1.75; geb. ƒ 2.50

Pieck, A. F., zie: Jongens- en meisjesbibliotheek, Jacob van Campen's.

Raedt, F.: Het wetsontwerp op de vermogensaanwasbelasting aan kritiek onderworpen. Amsterdam, Scheltens & Giltay. 80. [20 x 14]. (30 blz.). ƒ -.45

Reuss, F. X., zie: Albini, J.

Romeyn, H. A.: De hedendaagsche motoren voor gas, benzine, petroleum en spiritus. Elementair leerboek, bewerkt naar het

Sluiten