Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1Q1Q. No. 72 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

981

Duitsch van professor Vater. 3e, verbeterde en vermeerderde druk. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. 8°. [225x 15]. (XI, 209 blz., m. afb. tusschen tekst en 16 uitsl. pltn.). ƒ 3.25; geb. ƒ 3.95

Rosegger, Peter: Heidepeter's Gabriël. Geautoriseerde vertaling van dr. J. Herderschee. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8". [215 x 16]. (297 blz.).

ƒ 3.50; geb. ƒ 4.50

Schotman, J. W.: Ons brandend leven. Een zeshoek van esthetiese overpeinzing, met nabetrachting. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 8». [20 x 14]. (IV, 136 blz.).

ƒ 2.50; geb. ƒ 3.75

Schotman, J. W.: Van de wankele morgen. Verzen. Amsterdam, P. N. van Kampen & Zoon. 80. [21 x 155]. (VIII, 96 blz.).

ƒ 1.50; geb. ƒ 2.75

Sofïa-AIessio, F., zie: Albini, J.

Stipriaan Luïscius, Mr. J. M. van: De

advocaat. 5e, verbeterde druk. 's-Gravenhage, Boekhandel vrhn. Gebr. Belinfante. Gr. 80. [245 x 16]. (28 blz.). ƒ -.50

Suchtelen, Nico van: De stille lach. 8e druk. 12e duizend. Amsterdam, Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur. 8°. [19x12]. (336 blz.). ƒ 3.-; geb. ƒ 4.25

Serie Nieuwe romans.

T'oung pao ou archives concernant 1'histoire, les langues, la géographie et 1'ethnographie de 1'Asie oriëntale. Revue dirigée par Henrie Cordier. Vol. XIX. No. 1 (Maart). Leiden, Boekhandel en drukkerij vrhn. E. J. Brill. Gr. 8«. [25x19].

Per dl. (6 nrs.) ƒ 16.—

Voorhoeve, Ds. A.: Vrijwillig hoofdgeld of kerkelijke belasting bij de Nederduitschhervormde gemeente te Amsterdam. Een advies naar aanleiding van de noodzakelijke vermeerdering harer inkomsten. Amsterdam, Firma B. van der Land (P. van der Kamp). 8°. [215x135]. (24 blz.). ƒ-.30

Vrieze, E.: Taalboek voor de lagere school. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8<>. [195x 13]. 2. (4e leerjaar). 8e druk. (48 blz.). ƒ -.35

4. (6e » 8c » (79 > » -.40

5. (7e » vervolgklassen en andere inrichtingen voor voortgezet onderwijs). 5e druk. (93 blz.). ƒ -.45

Vrieze, E., en W. H. Waanders: Kleine spraakkunst voor het uitgebreid en meer uitgebreid lager onderwijs en voor opleidings-, kweek- en normaalscholen. 2e druk. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8°. [195x13]. (56 blz.). ƒ -.40

Vrieze, E., en W. H. Waanders: Oefeningen bij de Kleine spraakkunst voor het uitgebreid en meer uitgebreid lager onderwijs en voor opleidings-, kweek- en normaalscholen. 2e druk. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8». [195x13]. (64 blz.). ƒ-.40

Vrieze, E., en W. H. Waanders: Taalboek voor het uitgebreid lager onderwijs. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8°. [195x13].

2. 3e druk. (48 blz.). ƒ -.35

3. 3e » (64 » » -.40

4. 3e > (87 » » -.40

5. 3e » (88 » » -.45

Waanders, W. H., zie: Vrieze, E., en W. H. Waanders.

Muziek

Ogier, M. J.: Feestmarsch ter gelegenheid van het zilveren ambts-jubileum van mr. A. E. J. baron van Voorst tot Voorst. 's-Hertogenbosch, H. Mosmans. Fol. [35x275]. (6 blz.). ƒ -.75

Viool-partij » -.25

Rennes, Catharina van: In de kerstdagen. Een bundel van tien geliefde kerstmelodieën met Hollandschen tekst, bewerkt voor tweestemmig vrouwen- en kinderkoor met begeleiding van piano of orgel. Opus 72. Utrecht, Jac. van Rennes. Gr. 8°. [27 x 191. (16 blz.). ƒ 1.65

Prospectus

Dr. H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga,

Revolutionnaire cultuur. Leiden, A. W. Sijt-

hoff's Uitgevers-maatschappij. Johanna Breevoort, Haar idealen. Rotterdam,

W. Zwagers. Mr. J. V. van Dijck, De vuurwapenwet 1919.

(Met de uitvoeringsvoorschriften). Alphen

aan den Rijn, N. Samsom. Chr. Nuys, Uit den grooten tijd. 1914-1918.

Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen. Uitgaven vuurwapenwet 1919. Alphen aan

den Rijn, N. Samsom. Veen's Kalender-schrijfmap op vloeicarton

voor 1920. Amsterdam, L. J. Veen. Chr. L. Wesseling Mzn., en A. J. Rozemeijer,

En amont. Cours d'exercices destiné a

tous ceux qui ont étudié les éléments du

Francais. Bussum, Uitgevers-maatschappij

vrhn. Paul Brand.

Inte ekenlij st

Jacob van Campen's Kalender voor gezin en jeugd. Onder redactie van A. Schabeek. Amsterdam, Drukkerij Jacob van Campen.

Sluiten