Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 72

«Les crimes inexpiables. Civiiisation et barbarie», door Jean Donat, en Jean Signorel, préface de A. Mérguhac, is verschenen bij de Librairie Delagrave, te Parijs. (Voor het buitenland: Société d'exportation des éditions frangaises).

«Le livre de Goha le .Simple», roman, door Albert Adès en Albert Josipovici, zal verschijnen bij de uitgevers-firma CalmannLévy, te Parijs.

«Deadham Hard», roman, door Lucas Malet, is verschenen bij de uitgevers-firma Methuen & Co., te Londen.

«Little pitchers», roman, door Oliver Madox Hueffer, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Stanley Paul & Co., te Londen.

«Lotte Eszlingers Wille und Weg. Eine Erzahlung», door Ernst Zahn, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Deutsche VerlagsAnstalt, te Stuttgart.

ADVERTENTfËN

ABOÏttJEMENT. Voor Nederland: ƒ 4.~-per 3 maanden. Alohabetiscbe Lijst van boeken, tHdschriiten enz-, nut Voor het buitenland, brj vooruitbetaling: ƒ 9.30 per halt- tïtelregister, (uitgave var. da Vereenie-ing): per i»ai jur, Afsonderl. nrs. 20 cent. Eewjjsms. 15 cent — — (12 nrs.) ƒ 1.75; afzonder!, nrs. 15 cent — — — --

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze beste Vader

LAMBERTUS JACOBUS VEEN

Weduwnaar van Clara Wibbina Paehlig, in den ouderdom van 56 jaar.

Amsterdam, 20 Sept. '19 De Lairessestraat 6

MIES THEES CARLA 3158 BERTUS

Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving.

Heden overleed onze hooggeachte patroon de heer

L. J. VEEN

in den ouderdom van 56 jaren.

Namens het personeel A. P. ABRAMSZ

Amsterdam,

Keizersgracht 485 20 Sept. 1919 3169

Ondergeteekende bericht dat hij zijn zaak heeft overgedaan aan den heer D. ALGRA, Alhier. Hij dankt H.H. Uitgevers eti leveranciers voor het genoten vertrouwen en beveelt zijn opvolger bij H.H. Uitgevers en leveranciers aan.

Vanaf 1 Oct. a.s. zal de zaak voor rekening van zijn opvolger voortgezet worden.

W. W. NIJHOLT Nunspeet 3161

In aansluiting op bovenstaande bericht ondergeteekende, dat hij de zaak van den heer W. W. NIJHOLT, Alhier, heeft overgenomen, en dat deze vanaf 1 Oct. a.s. onder zijn eigen naam zal voortgezet worden. 3162

H.H. Uitgevers gelieven periodieken, couranten en boekwerken vanaf dien datum aan mijn adres te zenden.

Nunspeet D. ALGRA

L. S. SNIJDERS

Toüensstraat 17, Den Haag vraagt RESTANTEN FONDSARTIKELEN a contant 3144

ZUID-AFRiK^

J. H. DE BUSSY

HOOFDKANTOOR:

AMSTERDAM = ROKIN 60-62

FILIALEN: KAAPSTAD, PRETORIA

zal gaarne van NIEUWE UITGAVEN, die zich in 't bijzonder leenen voor exoloitatie in Zuid-Afrika,TIJDIG

in kennis gesteld worden.

N.V. BOEKHANDEL VISSER & CO., te Weltevreden, vraagt een goed onderlegd

BEDIENDE

Kennis van moderne talen vereischte. Aanvangssalaris / 250.— per maand met jaarlijksche verhoogingen. Vrije overtocht.

Brieven met uitvoerige inlichtingen aan J. VALKHOFF, Procuratiehouder N.V. BOEKHANDEL VISSER & CO., te Amersfoort. 3141

FANTAISIE KAARTEN

Zichtzendingen op aanvrage AUG.v. tl. VELDE, Amsterdam

3146

Sluiten