Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 72

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

987

AANMAAK VAN PRENTBRIEFKAARTEN

5wEENENteML-BEN HAAG J

TERUGVRAAG

ter ruiling voor den nieuwen druk: 3164

Dr. A. S. KOK, The Rainbow, deel II, 7e druk.

Ruil-exx. worden vóór 4 October terugverwacht.

H. D. TJEENK WILLINK Haarlem & ZOON

Ruil-ex. voor de in bewerking zijnde nieuwe drukken van 3150

SCHUURMAN & JORDENS EDITIE

No. 52 Spoorwegen, beperkte snelheid, 3e druk » 54 Wet inkomstenbel., 3e druk » 60 Leerplichtwet, 6e druk

» 68 Motor- en Rijwielwet, 4e druk

» 71 Werkloosheidsbesluit, le druk

» 83 Registratiewet, 2e druk

» 88 Landarbeiderswet, le druk Wetb. Burg. Rechtsvordering, 5e druk

gelieve men vóór 1 Oct.

terug te zenden.

W. E. J. TJEENK WILLINK Zwolle, 18 Sept. 1919

DE BOCK en LEEMAN Cours gradué de lectures Cours primaire, 2e partie

wordt herdrukt. Tot 10 October worden exempl. van den zeven-en-dertigsten

druk ter ruiling ingewacht. 3153

DE GEBR. VAN CLEEF

Mej. H. VEEN, te Groningen, vraagt ingenaaid, gelezen kan dienen: Bordeaux, Het wollen kleed; Courths Mahler, Uw broeders vrouw; Bowen, Met ijzeren hand; Duncker, Markiezin de Pompadour; Ganghofer, Slot Hubertus; ld., Ada Gerlo; Stratz, Zijn Engelsche vrouw; Harraden, Van het wrak omhoog; Herzog, Jonge liefde; ld., Zonnige jeugd; Blsschof, Amalia Dietrich; Lagerlof, Jerusalem; ld., Niels Holgerson's wonderb. reis; Corelll, Ware christen; ld., Ware manGods ; ld., Thelma; Noordwal, Made»e de Chavise; Sinclair, Ridder Knol; ld., Prijsvraag v. d. hel; Sick, Heilig huwelijk; ld., Jonkvr. Else; Blicher Clausen, Verloren tooverland; Stuwe, Schaakmat ; ld., Bloeiende oleanders; ld., St. Hubertus; ld., Haagsch schimmenspel; ld., Marriage deraison; Sutciiffe, Door smart gelouterd; Schumacher, Lady Hamilton; Trent, De eed; Williamson, Opvoeding Lord Loveland ; Locke, Marcus Ordeyne. 3163

Teruggevraagd

vóór 1 Oct. 1919, inruil voor nieuwen druk die ter perse gaat: 3166

VINCENT, Proza en Poësie I, 3e dr.

L. C. G. MALMBERG Nijmegen, 20 Sept. 1919

Teruggevraagd

vóór 27 Sept. p. post voor onze rekening, voor nieuwen druk, die ter perse is:

DE MOOR, Britannia I

3170 KEMINK & ZOON Utrecht (Over den Dom)

Gevraagde en Aangeboden Boeken

Voor leden per regel lO^cts., voor niet-leden 20 ets., bij vooruitbetaling in bons te voldoen. Bonboekjes verkrijgbaar a ƒ 1.—.

De titels worden zonder verhooging van kosten met firmanaam geplaatst.

Een * voor den titel beteekent: aanbieding per post. Gevraagd j

J. Amesz, Rotterdam. *Knap, Lendenen omgord. Geb. 'Gids voor onderw. die zich naar

Indië" willen begeven.

J. L. Beijers, Utrecht. De Economist. 1914 (1-6) of kplt Muller, Dom v. Utrecht, de Geer, Dom. v. Utrecht. Handeling, d. Staten-Gener. 1914-

'15 tot 1918-19. m.bijlagen en regt Indië. Jrg. 1917 en '18.

Fa. J. W. Boeijeng a&ZN.,Sneek. 'Knapper, Leerboek boekh. Uitg> Rinkes, Arnhem.

kemink&ZN.'sBH.(breijer),Utr.

Papini, De blinde loods.

E. J. Brill, Leiden. 'Kluyver, Biokh. suikerbepalingen..

E. Broekhuis &ZoNEN,Hengelo.. v. Eeden, Joh. Viator. Hansum, Pan. Kielland, Vergif.

Maclaren, Van lang vervl. dagen.. Maclaren, Zielenadel. Coopm., Gesch. Vlaamscheletterk. Moes,Larenschedorpsvertellingen. Haspels, Stad aan het veer. Christalier, In dienst v. m. zending.. Huch, Herinneringen v. Ludolf. Walcheren, Penserosa.

Sluiten