Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 73 NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

Ü95

Ritter jr., P. H.: Zeeuwsche mijmeringen. Geïllustreerd door Alb. Geudens. Bussum, C. A. J. van Dishoeck. 8". [19x115]. (180 blz.). ƒ 2.50; geb. ƒ 3.25

Op geschept papier » 5.50

Rosen, Franz: De groote doolhof. Roman. Met autorisatie vertaald door mevr. J. P. Wesselink-van Rossum. Breda, J. van Oirschot. 8<>. [20x12]. 2 dln. (III, 221; III, 198 blz.). ƒ4.50; geb. ƒ 5.50

Scharroo, Kapt. P. W., zie: Bibliotheek,

Sijthoff's, voor lichamelijke opvoeding.

Schild en pijl. Red.: prof. dr. F. W.Grosheide, dr. J. C. de Moor, dr. B. Wielenga. 2e jaargang. 1919. Kampen, J. H. Kok. 8°. [23 x 15].

Per jrg. (10 nrs.) ƒ 4.50 Afz. nrs. a » -.75 Fabius, Mr. D. P. D.: Wezen van het Calvinisme. (39 blz.).

Schoondermark, Dr. Anna; Wenken voor adspirant-krankzinnigenverpleegsters. Amsterdam, J. H. de Bussy. 8°. [19x13]. (38 blz.). ƒ -.60

Schotel, Ds. J.: Twaalf leerredenen bij gelegenheidderchristelijkefeestdagen.[Leiden,Buurman & De Kier]. 8". [23x17]. (VII, 124, 6, 122 blz.). ƒ 1.50; geb. ƒ 2.40

Snapper, Prof. dr. I.: Voor- en nadeelen van nieuwe stroomingen in laboratorium en kliniek. Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam op 22 September 1919. Amsterdam, H. J. W. Becht. 80. [22 x 145]. (36 blz.). ƒ -.95

Stoorvogel, A. C.: Opstelverhaaltjes voor de lagere school. Verzameld. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 80. [20 x 135]. I. 4e druk. (VIII, 191 blz.).

ƒ 1.35; geb. ƒ 1.75

Veldhuysen, W. Th., zie: Ymker, H., en W. Th. Veldhuysen.

Verslag over den toestand en de werkzaamheden van het rijks instituut voor hydrografisch visscherij-onderzoek in het jaar 1918, uitgebracht door den directeur. 's-Gravenhage, Gebrs. J. & H. van Langenhuysen. ('s-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef]. 8». [215 x 141. (48 blz., m. 2 pltn.).

ƒ -.25

Vrieze, E.: Dictée's voor het vierde tot zevende leerjaar. 2e druk. Gouda, G. B. van Goor Zonen. &>. [195x 145]. (116 blz.).

ƒ -.95; geb. ƒ 1.35

Waals, Dr. G. van der, zie: Kaleidoskop,

Das.

"Woordenboek, Bouwkundig. Onder hoofdredactie van L. Zwiers. Afl. 20. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf.

Ymker, H.: Progressive English course. Leerboek voor de Engelsche taal ten dienste van h. b. s., m. u. 1. o., handels- en andere cursussen. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 80. [19 x 13].

3. Grammatica en oefeningen voor het examen. (VI, 180 blz.). ƒ 1.90

Ymker, H., en W. Th. Veldhuysen: English for children. Geleidelijke leergang voor het onderwijs in de Engelsche taal. 's-Gravenhage, De Gebroeders Van Cleef. 8°. [195x13].

3. 9e druk. (IV, 81 blz.). ƒ -.50

Prospectus

Ds. G. Horreüs de Haas, «Zij zal bloeien als een roos». Zes preeken (waarbij afscheidspreek). Berlikum (Fr.), Gebrs. Westerlaan.

Schild en pijl. Tijdschrift ter bespreking van actueele onderwerpen. Onder redactie van prof. dr. F. W. Grosheide, dr. J. C. de Moor, dr. B. Wielenga. Kampen, J. H. Kok.

Sijthoff's Bibliotheek voor lichamelijke opvoeding. Uitgegeven onder toezicht van het «Nederlandsch Olympisch Comité». Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij.

Fondscatalogus

G. Alsbach & Co., Amsterdam. Nieuwe muziekuitgaven. 1919. 8°. (8 blz.).

Magazijn-catalogus

N. Posthumus, 's-Gravenhage. 92. Zuid-Afrika. Bevattende zeldzame werken betreffende: geschiedenis, reizen, ethnographie, botanie, rechtsgeleerdheid, portretten, kaarten, enz. 8°. (24 blz.; 447 nrs.).

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN R. W. P. de Vries f

Den 25en September is te Amsterdam overleden de heer R. W. P. de Vries, oudste firmant der firma's R. W. P. de Vries, Schleyer, De Vries en Kraay, en Ten Brink & De Vries. De overledene bereikte den leeftijd van 78 jaar.

De heer R. W. P. de Vries heeft in de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels vele malen belangrijke functies bekleed.

Van 1908-1909 was hij Voorzitter der Vereeniging. Van 1890-'93, 1894-97, 1900-1903, 1906-'09, Bestuurslid van de Vereeniging. Van 1879 tot 1912 Bibliothecaris der Vereenigiging.

In het jaar 1883 werd hij benoemd tot

Sluiten