Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 73

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

997

Voorts zijn bij dezelfde uitgeefster ter perse: «De ziekten van het hart en het vaatstelsel» door dr. P. K Pel; «Leerboek der geslachtsziekten», door prof. S. Mendes da Costa, 2e, geheel herziene druk; «Indrukken van een studiereis naar Amerika. Personen, medische laboratoria en klinieken», door W. Storm van Leeuwen; «Studiën over recht en staat», door prof. mr. R. Kranenburg, en «Nieuwe keur uit de werken», van Sören Kierkegaard, 2e, herziene druk.

Tariefverhooging van het Bestelhuis

Geachte Redactie,

Geef onderstaande regels s. v. pl. een plaatsje in de kolommen van ons Nieuwsblad:

Dezer dagen werd de Nederl. Boekhandel wederom verblijd (?) met de mededeeling dat hij voor de diensten van het Bestelhuis in het vervolg weder idem zooveel meer zal mogen betalen.

Waar veel nog steeds duurder wordt is dat op zich zelf niets vreemds. Maar het gekke van het geval is, dat de verhooging der tarieven omgekeerd evenredig is aan de prestaties van het Bestelhuis. Waren vroeger bestellingen van uit Amsterdam binnen 24 uur na de Bestelkaart ter post was bezorgd, in mijn bezit, thans hebben zij ongeveer een week noodig. Een bestelling aan de Uitg. Mij. «Elsevier» door mij den lOen dezer gedaan en den Hen uitgevoerd, volgens schrijven van den directeur, werd den 16en door mij ontvangen.

Ik geef daarom de Commissarissen van het Bestelhuis in overweging het tarief als nog te verlagen, ten einde weder tot den ouden toestand te geraken. Amersfoort, 18 Sept. '19 G. J. Slothouwer

Mijnheer de Redacteur,

De aangekondigde tariefsverhooging van het Bestelhuis zal van niet geringen invloed zijn op de onkostenrekening van uitgever en boekhandelaar; y2 cent per geadresseerd stuk! Alzoo ook voor 1 maandblad (b.v. Inom de woning) beneden 55 gram gewicht. In het vervolg verzendt men dus zoo'n maandblad goedkooper per post, want de post is tevreden met den halven cent; het Bestelhuis niet, het vraagt ook nog wat voor het gewicht van de maandbladen gezamen'ij'k, in één pak verpakt.

Het is billijk, dat men buiten het gewicht ook betaling per adres verlangt, doch Va cent is te veel, in het bijzonder voor tijdschriften. De debitanten willen meer korting, Bestelhuis, boot en spoor willen meer geld, steeds wordt de afstand tusschen de productiekosten van een boek (drukken, papier, honorarium, binden) en den prijs dien het publiek moet betalen, grooter.

Nederland is een klein land; de uitgevers kunnen het publiek gemakkelijk bereiken, houden zij, die den afstand tusschen kosten publiekprijs steeds grooter maken, dat wel in het oog?

Er zijn al uitgaven, die vroeger konden bestaan, welke thans opgeheven zijn. Het aantal van deze zal toenemen. Maar zou de uitgever die denkt: alvorens te staken, of alvorens mijn winst steeds kleiner te zien worden, zal ik mij regelrecht tot het publiek wenden, niet verstandig handelen?

En het publiek zal gaarne medewerken, want het wordt opstandig tegen de hooge prijzen die voor boeken gevraagd worden. Gorinchem J. Noorduyn en Zoon

Nederlandsche Uitgeversbond. — Dinsdagmorgen te 11 uur hield de Nederlandsche Uitgeversbond in Hotel De Witte Brug zijn jaarlijksche algemeene vergadering.

De voorzitter, de heer J. L. Tadema, herdacht in zijn openingsrede het overleden lid der vereeniging den heer L. J. Veen, welke dien dag werd ter aarde besteld en het lid, den heer Reese.

Spr. meende, voortgaande, dat de loonactie welke in het grafische bedrijf allerwege wordt gevoerd, haar terugslag zal doen gevoelen op het uitgeversbedrijf. De vraag is echter of er niet een grens is aan het duurdermaken van boeken, welke voor een groot deel als luxe worden beschouwd. Het publiek dient in de allereerste plaats te weten dat de uitgevers niet dan noodgedwongen de boekenprijzen zullen verhoogen, doch de prijzen zullen moeten worden verhoogd, gezien de hoogere kosten van alle uitgaven, zij het ook dat de grootste voorzichtigheid hierbij zal dienen betracht.

Spr. sprak een woord van protest tegen den zgn. «beschermings»-dwang, waarover in deze vergadering zeer zeker nog gesproken zal worden.

Voorts herinnerde spr. aan het door den

Sluiten