Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

No. 74

Dinsdag 30 September 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt, dat zij voor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereemgmg ter bevordering »an de be!an«en des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd;

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

KENNISGEVING

Het Bestuur deelt mede dat een exemplaar van de Handelingen der 102e Algemeene Vergadering benevens een exemplaar van de door deze vergadering aangenomen Reglementswijzigingen Donderdag a.s. aan alle leden zullen worden verzonden.

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris

Amsterdam, 29 September 1919

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Arsenaal, Ons. Christelijke brochurenreeks. 2e serie. Zutphen, J. B. van den Brink & Co. 8». [19x13]. Per serie (10 nrs.) ƒ2.50 Dijk, Ds. D. van : De modernen en de Christus. (24 blz.).

Been, Joh. H.: Drie avonturiers. Illustraties van Willem Hardenberg. Maassluis, J. Waltman. 8». [235 x 185]. (16 blz., m. e. pit.)

ƒ -.30

Brink, M. J.,zie: Toneel,Die Suid-Afrikaanse.

Brogtrop, A. J. M., zie: Koenen, M. J., en A. J. M. Brogtrop.

Celliers, Jan F. E.: Martjie. Goedgekeur deur «De Zuid-Afrikaansche akadémie voor taal, letteren en kunst». Met voorwoord van die skrijver. 3e, hersiene druk. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. J. Dusseau & Co. 8°. [19 x 13]. (VI, 106 blz.). Geb. ƒ 1.80

Corbeau, L. J.: Introduction a la grammaire francaise. Accompagnée d'exercices et a 1'usage des écoles secondaires et primaires supérieures. 2me édition simplifiée. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 8<>. [195 x 135].

A. Grammaire. (IV, 115 blz.). ƒ 1.65

B. Exercices. (VII, 136 blz.). » 1.65

D'Arbez: «Losse klippe». ZesZuidafrikaanse verhalen. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, Hollansch-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. J. Dusseau & Co. 80. [1913x13]. (VIII, 176 blz.).

Geb. ƒ2.25

D'Arbez, zie: Historie-bibliotheek, ZuidAfrikaanse.

Derksen, H. A., en G. L. N. H. deLaive:

Leerboek der algebra. Met vraagstukken. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 8<>. [23x15]. I. 11e druk. (IV, 158 blz.).

/ 1.50; gecart. ƒ 1.65; geb. ƒ 2.—

Dijk, Ds. D. van, zie: Arsenaal, Ons.

Elias, S.: Moeder's ketting en Piet Hein. Illustraties van Wijnand van Dam. Maassluis, J. Waltman. 80. [20x 145]. (32 blz., m. afb. tusschen tekst en e. pit). f --40

Sluiten