Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 74

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1019

Heden overleed kalm, na een langdurig lijden onze Echtgenoot, Vader, Behuwd-en Grootvader de Heer 3238

NICOLAAS CORNELIS SMITH

oud-Directeur v/h. Bestelhuis v/d.Boekhandel, in den ouderdom van bijna 79 jaar.

WED. C. SMITH-

LAMMERS

A. C. R. TH. v. d. BELT-

SMITH

B. v. d. BELT

H. N. A. H. SMITH en Kleinkinderen

Amsterdam, 26 Sept. '19

Bosboom Toussaint-

straat 22

Haarlem (

BEDIENDE

Gevraagd een net Jongm., leeft. 17-20 j., P.G., eenigsz. bekend m. de mod. talen. Sal. nader overeen te komen.

Br. m. opg. van laatste betrekking, enz. aan J. C. DUINKER, Boekh., Helder. 3229

DrTM^O/f.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO. ZALTBOMMEL

werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

•AANMAAK VAN

'RENTBRIEFKAARTENJ

iWEENENKftSNEL-DtW MAAG,

Wij deelen hierbij mede, dat de prijzen van onderstaande uitgaven met ingang van 1 October a.s. zijn vastgesteld als volgt: 3242

C. Wafelbakker, Theoretische Werktuigkunde. . / 2.—

E. J. Rothuizen, Steenconstructieleer, 2e druk . . » 4.50

» Projectieleer, 2e druk » 1.50

» Perspectiefleer » 1.50

F. Wind, Elementaire Statica » 1.50

P. L. Bolier, Zeeweringen » -.75

R. v. Gelder, Meetkundig Repetitieboek -.75

P. de Rijcke, Practische Taalcursus » -.75

D. G. Meulenkamp, Centrale Verwarming, Ventilatie, Water- en Gasinstallaties » 3.—

A. N. Wind, Fundeeringen en Grondwerken ...» 3.—

M. G. Oortgijsen, Mortels en Beton » 2.—

A.A. Kok, Nederlandsche Bouwkunst langs de Oostzee » 1.—

C. P. van Hoek, De uitvoering van Schilderwerken » 2.50 Gebonden exx. van alle bovenstaande werken 60 ets. hooger.

E. J. Rothuizen, Grondbeginselen der Beschrijvende Meetkunde, tekst en atlas. ƒ 6.—

E. J. Rothuizen en F. Wind, Bouwprojecten. . . » 15.—

K. Wielemaker, Beknopt Leerboek der Bijbelsche

Oudheidkunde, 2e druk .......... » 1.40

R. van Wageningen, Sommen Examens Hoofdonderwijzers, 6e druk . » -.60

R. van Wageningen, Sommen Examens Onderwijzer, 9e druk » -.60

W. A. van Wijk, Het Onderwijzers-Examen in

Opvoedkunde, 2e druk . » -.55

Dekker en Smit, Cursus voor Loopend Schrift, in

9 nummers, 5e druk per no.

GOES

3242

-.15

OOSTERBAAN & LE COINTRE

Hiermede bericht ik, dat mijn firma van heden af het AGENTSCHAP van DE BURGER BOEKHANDEL

op zich heeft genomen.

Aanbiedingen gelieve men voorloopig alleen schriftelijk te doen. Toezending van prospectussen is gaarne gewenscht.

Den Haag, Oct. 1919 3244 D. A. DAAMEN

Sluiten