Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 75 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1031

Door onbekende oorzaken heb ik, hoewel BEDIENDE

de staking te Leipzig geëindigd is, en ik MUZIEKHANDEL

avisen ontving, nog geen zendingen uit Leipzig

, _ , , „ . In Muziekhandel te Am-

ontvangen, zoodat ik mijn afnemers om con- .,„,„..„,.

ö ' j sterdam, is met Januari 1920

sideratie moet vragen. plaats voor een actief

johannes müller Bediende P.G.

Amsterdam, 3 October 1919 3295 (Manl. of Vrouwl.)

»MMi«iM»MMBiiBiiiiiiMiMM»iiiiiwMiiMii<i»iiiiiiiM<iiiiHti»ijuii—i volkomen met het vak be-

. kend, zelfstandig kunnende

Op groot Drukkerij-Kantoor te KOt- optreden.

terdam, wordt ter spoedige indienst- ^e^verCd^saiïis'en

treding gevraagd een referenties onder het Nr. dezer

Advert. aan het Bureau van

administratieve Kracht

Kantoorboekhandel te

volkomen op de hoogte van prijsbe- soerabaia vraagt

rekenen. Sollicitatiën met uitvoerige in- BEDIENDE

. goed bekend met Kantoor-

Üchtingen en Opgave Van Verlangd SalariS boekhandel in het algemeen

en speciaal met moderne

Onder het Nr. dezer Advert. aan het kantoormachines als schrijfmachines, rekenmachines,

Bureau van dit Blad. 3279 duplicator, stalen kasten,

kaartensysteem enz. Salaris

■!■ mm ■!■ mi ■■ iiihmi mum ■min ~^t-">iiiihiiimiiiiiiwi nimiii ƒ 250.— per maand met ver-

. . hoogingen. Vrije overtocht.

_ „ . . Brieven met uitvoerige in-

^fef AANMAAK VAN *0C% licht. No. 475 Boekhandel

1 PRENTBRIEFKAARTENj ort & van straaten,

fc"' — 1 Jr'"Tï| Den Haag. 3278

PÏttoi^^* j^M Een flink

ytj^y^ÊÊ^ tweede Bediende

J^^^^jP*^M^^^j^k, bekend met boekhandel en

m <™ ' <& geschikt met publiek kun-

uWEENENKASNQrüErl HAAG J mnde omgaan, kan spoedig

geplaatst worden.

Verschenen bij de Uitgevers- en Drukkers-Mij. van Brieven met uitv. inl., gevr.

F. VAN ROSSEN, te Amsterdam: 3285 saiaris enz aan

RAPPORT (SGHOOL)olwOBD?HGK^ * SCHAAFSMA

Uitgebracht door een Commissie, benoemd Leeuwarden 3289

door Gedelegeerden van de Hoofdbesturen —- —

Van de Vereeniging van Leeraren in de Gymnastiek aan Net Jongmensen, G.G., Scholen voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs, aan zag zich gaarne geplaatst ter Kweekscholen en Opleidingsinstituten — Van de Maat- opleiding in Boek- en Kanschappij tot Nut van 't Algemeen — Van de Nederlandsche toorboekhandel. Goede geMaatschappij tot Bevordering der Geneeskunst — Van den tuigen staan ten dienste. Ned. Bond voor Lichamelijke Opvoeding en van de Ver- Brieven met vol!, inlicht, eeniging Volksweerbaarheid. PrH« Sfi fpn» onder het Nr. dezer Advert. Wordt niet in Commissie gezonden. J 3U tcni a. h. Bureau v. dit Blad. 3273

Sluiten