Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 75

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1Ö33

geïllustreerde catalogus van feestgeschenken

Van bovengenoemden Catalogus, welke medio November verschijnt, stellen wij verkrijgbaar, voor zoover de oplaag strekt:

100 Ex, voor ƒ0.55 netto 500 Ex. voor f 2.— netto 250 „ „ „ 1.10 „ 1000 „ „ „3.Ö0 „

Het omslag van dezen Catalogus is ingericht voor het aanbrengen van een Firmastempel, terwijl wij voor het desverlangd bedrukken met Uw firmanaam ƒ 1.50 per duizend of gedeelte daarvan in rekening brengen. 3268

Aanvragen worden aangenomen tot en met 15 October a.s.

ROTTERDAM, 3 October 1919 FIRMA D. BOLLE

Zoo juist verschenen:

Het Nieuwe Boek No. 8

Een Leven van kleur en gratie

Liefde en Leven in het elegante Frankrijk der 17e en 18e eeuw

door 3288

P. H. RITTER Jr.

Prijs in linnen band f\ .25

met 25 % korting, 4 exemplaren 30% en premie.

Uitgave N.V.Drukkerij enUitg.-Mij. „DE MAASSTAD" ROTTERDAM

Dr. MARIA MONTESSORl leidtgedurende4 maanden te Londen een opleidingscursus voor a.s. leidsters van Montessorischolen.

De aanvragen uit alle landen overtreffen verreweg 't aantal beschikbare plaatsen. 3275

Boekhandelaars zorgt de „METHODE MONTESSORl" en FISHER, EEN MONTESSORl MOEDER in uw uitstalling of op uw toonbank bij de hand te hebben.

De belangstelling hier te lande is zeer toenemend.

Verwacht binnenkort de Nederlandsche be-. werking van de VOORTGEZETTE methode.

J. PLOEGSMA UITGEVER - ZEIST

Uit de hand te koop: een complete inventaris eener Handelsdrukkerij, bestaande uit flinke trappers, snijmachine, handperforeermachine, nietjeshechtmachine en 25 a 30 lettersoorten, met toebehooren. Alles nog in zeer goede conditie. Br. fr. lett. I. W. 1039 Alg. Adv.-Bur. D. Y. ALTA, Leeuwarden. 3276

A. LAND EzN.,te Harlingen, vraagt aanbiedingen van Am. Leien No. 7% (35 x 25c.M.), Cahiers, 4^ en 5 vel, 24 lijnen m. vóórlijn, bl. omslag en vloei, Bloemenpapier, diverse kleuren en zwart, Stramienpapier, Filtreerpapier, wit Vloeipapier. 3292.

MOOIE GELAKTE

TEEKENWIEKEN

ƒ 2.25 per 100 stuks Fa. WED. PLANCKEN & ZOON ZWIJNDRECHT 3277

Sluiten