Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1034

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 75

Opnieuw hakken wij den knoop door!

Al zijn de tijden voor den Uitgever moeilijk, voor den Debitant zijn ze 't evenzeer. De overtuiging dat het de plicht van den Uitgever is, te zorgen dat de Debitant voldoende aan de boeken kan verdienen, heeft ons tot het besluit gebracht met 1 Januari a.s. de korting op onze uitgaven te brengen op 3270

30°/o

SHP" Verdere voordeelen bij 't exploiteeren van ons fonds: lu. alles kan ten allen tijde GERUILD (mits 't bedrag der in ruil verlangde goederen 10°/0 méér bedraagt dan dat van de te ruilen artikelen); 2°. tot 1 Januari a.s. blijven onze uitgaven j/tfÊÊ^met 20°/o toeslag belast, waarvan 10°/0 ten bate komt van den boekhandel. ^BHy^U^ Helpt ons het nog voorhanden werkmateriaal met de thans nog Hf SA geldendeverkoopsprijzenverspreiden (en daardoor opruimen)door aan te SB „ S Eg vragen wat U doelmatig gebruiken kunt (catalogus; diverse prospectussen). WÈ B & JÈË

HOLLANDIA-DRUKKERIJ te BAARN ^Ife^

Geïllustreerde Christelijke Scheurkalender

voor 1920

Alle bij aanbieding bestelde exemplaren van dezen kalender, benevens het bijbehoorend premieboek zijn verzonden.

Op aanvrage wordt gaarne een keurig glasbiljet en een aantal prospectussen toegezonden.

DEN HAAG 3287 J. N. VOORHOEVE, Uitgever

Het groote Succes

dat ik heb met mijn nieuwe uitgave in de

TEKSTEN

16^x23^

in gouddruk op gekleurd artistiek carton, noopt mij de gelegenheid, tegen aanb.prijs te verlengen tot 1 Nov. a.s. Zorgt voor voorraad, er komt niets uit het buitenland.

De prijs is zeer laag, per stuk 20 ct., voor hen die voor 1 Nov. bestellen, is de prijs bij afname van 500 stuks 7 cent. Als proef 100 stuks a / 8.50. Bestel omgaand; Aanbevelend 3271 PH. M. v. KRALINGEN Uitgever - Leerdam

Herhaalde Opvraag

Van:

MENDES DA COSTA,Venerische Ziekten

MENDES DA COSTA, Huidziekten

is een nieuwe druk in bewerking. Ruilex. kunnen nog worden toegezonden voor 20 October. 3284

De ERVEN F. BOHN Haarlem, 1 Oct. 1919

Gevraagd onder het Nr. dezer Advertentie: Aimard, Vatan de avonturier; ld., Diana de St. Hyran; ld., Met degen en stok; ld., De page v. Graaf du Lux. 3283

STIJN STREUVELS Een beroerde Maandag

(Gele bibliotheek No. 9)

Men zal mij verplichten met terugzending van bovenstaand ter ruiling b.v, voor „Oogst" van denzelfden schrijver of een der andere nummers uit de Gele bibliotheek. 3290

Amsterdam L. J. VEEN

L, S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPUEN 3266

Sluiten